Deva_Maria_Majka

Празник на Дева Мария, Майка на Църквата
ПЪРВО ЧЕТИВО
Битие 3, 9-15,20
Но Господ Бог повика човека и му рече: Где си?
А той рече: Чух гласа Ти в градината и уплаших се, защото съм гол; и се скрих.
А Бог му рече: Кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, от което ти заповядах да не ядеш?
И човекът рече: Жената, която си ми дал за другарка, тя ми даде от дървото, та ядох.
И Господ Бог рече на жената: Що е това, което си сторила? А жената рече: Змията ме подмами, та ядох.
Тогава рече Господ Бог на змията: Понеже си сторила това, проклета да си измежду всеки вид добитък и измежду всички полски зверове; по корема си ще се влачиш, и пръст ще ядеш през всичките дни на живота си. Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата. И човекът наименува жена си Ева {Т.е. Живот.}, защото тя беше майка на всички живи.
Това е Божие слово.
ВТОРО ЧЕТИВО
Деяния на Апостолите 1, 12-14
Тогава те се върнаха в Ерусалим от хълма наречен Елеонски, който е близо до Ерусалим, на разстояние един съботен ден път. И когато влязоха в града, качиха се в горната стая, гдето живееха Петър и Иоан, Яков и Андрей, Филип и Тома, Вартоломей и Матей, Яков Алфеев и Симон Зилот и Юда Яковов. Всички тия единодушно бяха в постоянна молитва, [и моление], с някои жени и Мария, майката на Исуса, и с братята Му.
ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 2,1-11
На третия ден имаше сватба в Кана галилейска и Исусовата майка беше там.
И Исус и учениците Му бяха поканени на сватбата.
И когато се свърши виното, майката на Исуса Му казва: Вино нямат.
А Исус й казва: Какво има между Мене и тебе жено? часът Ми още не е дошъл.
Майка Му казва на слугите: Каквото ви рече, сторете.
А там имаше шест каменни делви, поставени по обичая на юдейското очищение, които побираха по две или три мери.
Исус им казва: Напълнете делвите с вода. И напълниха ги до горе.
Тогава им казва: Налейте сега та занесете на настойника на угощението. И те занесоха.
И когато настойникът на угощението вкуси от водата, сега превърната на вино, и не знаеше откъде беше, (но слугите, които бяха налели водата знаеха), настойникът на угощението повика младоженеца и му каза:
Всеки човек слага първо доброто вино, и по-долното след като се понапият; ти си задържал доброто вино до сега.
Това извърши Исус в Кана галилейска като начало на знаменията Си, и яви славата Си; и учениците Му повярваха в Него.