ДЕВЕТНИЦА НА БОЖИЕТО МИЛОСЪРДИЕ

ДЕВЕТНИЦА НА БОЖИЕТО МИЛОСЪРДИЕ
Първи ден
Днес Ми доведи цялото човечество, а особено грешниците, потапяй ги в морето на Моето милосърдие и така ще Ме утешиш в горчивата тъга, която Ме обзема заради загубата на душите.
Премилосърдни Исусе, за Тебе е свойствено да се смиляваш над нас и да ни прощаваш, не гледай на съгрешенията ни, а на упованието, което имаме в Твоята безкрайна благост, приеми всички нас в жилището на Своето многомилостиво сърце и стори да останем там навеки. Молим Те заради любовта, която те свързва с Отца и Светия Дух.
Пресвети Отче, погледни с милосърдно око цялото човечество и особено бедните грешници. Човечеството е затворено в многомилостивото Сърце на Исус и заради Неговите мъчителни страдания ни окажи Своето милосърдие, та да прославяме всемогъществото на Твоето милосърдие навеки веков. Амин.
Втори ден
Днес Ми доведи свещеническите и монашеските души и ги потопи в Моето неизследимо милосърдие. Те Ми дадоха сили да понеса горчивото страдание; през тях, като през канали се излива върху човечеството Моето милосърдие.
Премилосърдни Исусе, от Когото произлиза всичко добро, умножи в нас благодатта, за да вършим достойни деяния на милосърдие, та тези, които ни гледат, да прославят Отеца на милосърдието, Който е на небето.
Предвечни Отче, погледни с милосърдното Си око общността на избраните в Твоето лозе и им дари мощта на Твоя благослов, а заради чувствата на сърцето на Твоя Син, в което са затворени тези души, дай им Своята сила и светлина, да могат да водят другите по пътя на спасението, та заедно да пеят слава на Твоето неизследимо милосърдие през всички векове на вековете. Амин.
Трети ден
Днес Ми доведи всички благочестиви и верни души и ги потопи в морето на Моето милосърдие; тези души Ме утешаваха на кръстния път, бяха капката утеха сред морето на горестта.
Премилосърдни Исусе, Който даряваш всички с преизобилните благодати от съкровищницата на Своето милосърдие, приеми ни в жилището на Своето сърце и стори да останем там навеки. Молим те за това заради Твоята непостижима любов към небесния Отец, която гори в сърцето Ти.
Предвечни Отче, погледни с милосърдно око верните души като на наследство на Своя Син, и заради Неговите мъчителни страдания, дари им Своя благослов, грижи се непрестанно за тях, за да не загубят любовта и богатството на светата вяра, но с цялото множество ангели и светци да прославят Твоето необятно милосърдие през всички векове на вековете. Амин

Четвърти ден
Днес Ми доведи езичниците и онези, които още не Ме познават. И за тях мислих в Моето горчиво страдание и тяхната бъдеща ревностност утеши сърцето Ми. Потопи ги в морето на Моето милосърдие.
Премилостиви Исусе, Който си светлината на целия свят, приеми в жилището на многомилостивото Си сърце душите на езичниците, които още не Те познават. Нека ги осветят лъчите на Твоята любов, та и те заедно с нас да прославят пречудното Ти милосърдие, и стори да останат в жилището на Твоето многомилостиво сърце.
Предвечни Отче, погледни с милосърдното Си око душите на езичниците и на онези, които още не Те познават, а са затворени в многомилостивото сърце на Исус. Привлечи ги към светлината на Евангелието. Тези души не знаят колко голямо е щастието да Те обичат. Стори и те да прославят щедрото Ти милосърдие през всички векове на вековете. Амин.
Пети ден
Днес Ми доведи всички отделени братя и ги потопи в морето на Моето милосърдие. Те в горчивото страдание разкъсваха тялото и сърцето Ми ‒ Моята църква. Когато се връщат към единството с Църквата, Моите рани зарастват и така ще Ме облекчават в страданието.
Премилосърдни Исусе, Който си самата благост, Ти не отказваш светлина на молещите Те, приеми в жилището на многомилостивото Си сърце душите на нашите отделени братя и ги привлечи със Своята светлина към единство с Църквата, и не им позволявай да напуснат жилището на Твоето многомилостиво сърце, но стори и те да възвеличаят щедростта на Твоето милосърдие.
Предвечни Отче, погледни с милосърдното Си око душите нашите отделени братя, особено на онези, които пропиляха Твоите блага и злоупотребиха с Твоите благодати, упорствайки в заблудите си. Не гледай техните заблуди, а любовта на Твоя Син и Неговото горчиво страдание, което прие за тях, защото и те са затворени в многомилостивото Исусово сърце. Стори и те да прославят Твоето милосърдие през всички векове на вековете. Амин.
Шести ден
Днес ми доведи кротките и смирени души и душите на малките деца и ги потопи в Моето милосърдие. Тези души най-много приличат на Моето сърце, те ме подкрепяха в мъчителната агония. Виждах ги като земни ангели, които ще бдят при Моите олтари. Изливам върху тях цели потоци благодат. Само смирената душа е способна да приеме Моята благодат; дарявам смирените души с Моето доверие.
Премилосърдни Исусе, Който каза: „Поучете от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце…”, приеми в жилището на многомилостивото Си сърце кротките и смирени души и душите на малките деца. Тези души възхищават цялото небе и в тях е особеното благоволение на Небесния Отец, те са дъхав букет пред Божия трон, аромат, на който се наслаждава самият Бог. Тези души имат постоянно жилище в Твоето многомилостиво сърце и непрестанно пеят химн на любовта и милосърдието навеки.
Предвечни Отче, погледни с милосърдно око кротките и смирени души и душите на малките деца, които са затворени в жилището на многомилостивото сърце на Исус. Тези души най-силно са се уподобили на Твоя Син; благовонието на тези души се издига от земята и достига Твоя трон. Отче на милосърдието и на всяка благост, моля Те, заради любовта и благоволението, което имаш към тези души, благослови целия свят, та всички души заедно да възпяват Твоето милосърдие през всички векове на вековете. Амин.
Седми ден
Днес Ми доведи душите, които особено почитат и прославят Моето милосърдие, и ги потопи в Моето милосърдие. Тези души най-много оплакваха Моето страдание и проникнаха най-дълбоко в Моя дух.Те са живо отражение на Моето милостиво сърце.Тези души ще сияят с особен блясък в бъдещия живот. Нито една от тях няма да попадне в ада. Специално ще защитавам всяка в часа на смъртта.
Премилосърдни Исусе, Чието сърце е самата любов, приеми в жилището на многомилостивото Си сърце душите, които особено почитат и прославят величието на Твоето милосърдие. Силата на тези души идва от самия Бог; с упование в Твоето милосърдие вървят напред през всички и мъки и превратности. Те са единени с Теб и носят цялото човечество на плещите си. Тези души ще бъдат съдени строго, но Твоето милосърдие ще ги обгърне в часа на смъртта.
Предвечни Отче, погледни с милосърдно око душите, които прославят и почитат Твоето най-голямо свойство ‒ неизследимото Ти милосърдие, и които са затворени в многомилостивото сърце на Исус. Тези души са живото Евангелие, ръцете им са пълни с милосърдни дела, а сърцето – преизпълнено с веселие, пее на Всевишния песен за милосърдието. Умолявам Те, Боже, окажи им Своето милосърдие според надеждата и упованието, които са възлагали на Теб. Нека се изпълни за тях обещанието на Исус, Който каза, че в живота, и особено в часа на смъртта, ще защитава за своя прослава душите, които почитат Неговото неизследимо милосърдие.
Осми ден
Днес Ми доведи душите, които са затворени в чистилището и ги потопи в бездната на Моето милосърдие; нека струите на Моята кръв ги разхладят в зноя. Много обичам всички тези души, те се издължават на Моята справедливост. Ти можеш да им донесеш облекчение. Вземай от съкровищницата на Моята църква всички опрощения и ги принасяй за тях.О, ако знаеше как страдат, щеше непрестанно да принасяш за тях духовна милостиня и да изплащаш техните дълговете към Моята справедливост.
Премилосърдни Исусе, Който сам каза, че искаш милосърдие, ето, въвеждам в жилището на Твоето многомилостиво сърце душите от чистилището, които са Ти много скъпи, а трябва все пак да се издължат на Твоята справедливост. Нека струите кръв и вода, които изтекоха от Твоето сърце, да угасят пламъците на огъня в чистилището, та и там да се слави силата на Твоето милосърдие.
Предвечни Отче, погледни с милосърдно око страдащите в чистилището души, които са затворени в многомилостивото сърце на Исус. Моля Те, заради мъчителните страдания на Исус, Твоя Син, и заради горестта, с която беше заляна Неговата пресвята душа, окажи Своето милосърдие на душите под Твоя справедлив поглед. Гледай ги само през раните на Исус, Твоя възлюбен Син, защото вярваме, че Твоята благост и милост са безкрайни. Амин.
Девети ден
Днес Ми доведи охладнелите души и ги потопи в бездната на Моето милосърдие. Тези души раняват Моето сърце най-болезнено. Моята душа изпита в Гетсиманската градина най-голямо отвращение към охладнелите души. Те бяха причината да кажа: Отче, нека Ме отмине тая чаша, ако е такава волята Ти.За тях последно спасение е, да прибягнат към Моето милосърдие.
Премилосърдни Исусе, Който си самата милост, въвеждам в жилището на Твоето многомилостиво сърце охладнелите души. Нека в огъня на Твоята чиста любов да се съгреят тези вледенени души, които Те изпълват с отвращение като трупове. О, многомилостиви Исусе, послужи си със всемогъществото на Своето милосърдие, привлечи ги в жарта на Своята любов и ги дари със свята любов, защото Ти можеш всичко.
Предвечни Отче, погледни с милосърдно око охладнелите души, които са затворени в многомилостивото сърце на Исус. Отче на милосърдието, моля те заради горчивото страдание на Твоя Син и заради Неговата агония на кръста, позволи и те да прославят бездната на Твоето милосърдие. (Дневник, 1209-1229)