Popielec

ПОСТНО ВРЕМЕ (Четиридесетница)
ПЕПЕЛЯНА СРЯДА
ПЪРВО ЧЕТИВО
Раздирайте сърцата си, а не дрехите си.
Четене из книгата на пророк Иоил.          2, 12-18
Сега, казва Господ, обърнете се към Мене от все сърце с пост, плач и ридание; и раздирайте сърцата си, а не дрехите си, и се обърнете към Господа, вашия Бог, защото Той е благ и милосърден, дълготърпелив и многомилостив, и съжалява за злочестината. Кой знае, дали Той не ще се смили и не ще остави подир Себе Си благословение – хлебен принос и възлияние на Господа, нашия Бог?
Затръбете с тръба на Сион, наредете пост и обявете тържествено събрание, съберете народа, свикайте събрание, поканете старци, съберете деца и кърмачета; нека излезе младоженец от своя чертог, и невеста от своята горница.
Между притвора и жертвеника нека плачат свещениците, служители Господни, и да казват: „Смили се, Господи, над народа Си, не предавай наследието Си на поруганите, та да се не подиграват с него народите! Защо да казват между народите „Де е техният Бог?”
Тогава Господ ще възревнува за земята Си и ще се смили над народа Си.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН. ПСАЛОМ
Пс 50, 3-4.5-6а.12-13.14 и 17 ( О: Срв За)
Помилвай ни, Господи, защото съгрешихме.
Помилвай ме, Боже, по милостта Си и по многото Си щедрости изглади беззаконието ми.
Много пъти ме умий от моето беззаконие, и очисти ме от моя грях. 
Помилвай ни, Господи, защото съгрешихме.
Защото беззаконието си аз съзнавам, и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Тебе извърших. 
Помилвай ни, Господи, защото съгрешихме.
Сърце чисто създай в мене, Боже и прави дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнемай от мене. 
Помилвай ни, Господи, защото съгрешихме.
Върни ми радостта на Твоето спасение, и с властния Дух ме утвърди. Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала, 
Помилвай ни, Господи, защото съгрешихме.
ВТОРО ЧЕТИВО
Примирете се с Бога: ето сега благоприятно време.
Четене от второто послание на Свети Павел Апостол
до коринтяни.           5, 20-6, 2
Братя:
Ние изпълняваме службата посланици вместо Христа, като че ли Сам Бог увещава чрез нас. Молим ви от име Христово: примирете се с Бога! Защото Оня, който не знаеше грях, Той за нас Го грях направи, та да станем чрез Него праведни пред Бога.
Понеже сме съработници Христови, ние ви молим, да не приемате напразно благодатта Божия. Защото казано е: „в благоприятно време те чух и в ден на спасение ти помогнах”. Ето сега благоприятно време, ето сега ден на спасение.
Това е Божие слово.
* Днес не ожесточавайте сърцата си, но чуйте гласа на Господа. *
ЕВАНГЕЛИЕ
Твоят Отец, който вижда в тайно, ще ти въздаде.
Четене от светото Евангелие според Матей.       6, 16.16-18
В онова време: Исус каза на учениците си:
„Гледайте да не проявявате своята праведност пред човеците, за да ви видят; инак, няма да имате награда при Небесния ваш Отец.
И тъй, кога правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерците по синагоги и по улици, за да ги хвалят човеците. Истина ви казвам: те вече получават своята награда. А ти кога правиш милостиня, нека лявата ти ръка не знае, какво прави дясната, та милостинята ти да бъде скришом; и твоят Отец, който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве.
И кога се молиш, не бъди като лицемерците, които обичат да се спират по синагоги и по кръстопътища да се молят, за да се покажат пред човеците. Истина ви казвам, те вече получават своята награда. А ти кога се молиш, влез в скришната си стая и, като си заключиш вра­тата, помоли се на твоя Отец, който е на тайно; и твоят Отец, който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве.
Също, кога постите, не бивайте намръщени като лицемерците; защото те си правят лицата мрачни, за да се покажат пред човеците, че постят. Истина ви казвам, те получават своята награда. А ти, кога постиш, помажи главата си и умий лицето си, та да се покажеш, че постиш не пред човеците, но пред твоя Отец, който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве.”
Това е слово Господне.