s.sedmica01

Понеделник на Великата седмица
ПЪРВО ЧЕТИВО
Няма да викне, и няма
да даде да го чуят на улиците.
Четене из книгата на пророк Исаия.         42,1-7
Това казва Господ:
„Ето, моят Отрок, когото държа за ръка, Моя Избраник, към когото благоволи душата ми. Ще положа духа Си върху него и той ще възвести над народите. Няма да викне, нито да възвиси гласа си, и няма да даде да го чуят на улиците. Пречупената тръст няма да троши, и тлеещ лен няма да угаси; ще произвежда съд по истина. Няма да отслабне, нито ще изнемогне, докле на земята не утвърди съд, и народите ще се уповават на Неговия закон.”
Тъй говори Господ Бог, който е сътворил небесата и тяхното пространство, който е разпрострял земята с нейните произведения, който дава дихание на народа, що е на нея, и дух на ходещите по нея:
„Аз, Господ, те призовах в правда, ще те държа за ръка и ще те пазя, ще те поставя завет за народа, светила за езичниците, за да отвориш очите на слепи, да изведеш вързаните от затвор и седящите в тъмнина – от тъмница.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 26,1.2.3.13-15 (О: 1а)
Господ е моя светлина и мое спасение.
Господ е моя светлина и мое спасение, от кого ще се боя? Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша? 
Господ е моя светлина и мое спасение.
Ако ме нападнат злодейци, за да изядат плътта ми, моите противници и враговете ми, те сами ще се спънат и паднат. 
Господ е моя светлина и мое спасение.
И полк да се опълчи против мене, няма да се уплаши сърцето ми; и война да се дигне против мене, и тогава ще се надявам. 
Господ е моя светлина и мое спасение.
Аз вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите. Надявай се на Господа, бъди мъжествен, и да укрепва сърцето ти, на­дявай се на Господа. 
Господ е моя светлина и мое спасение.
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО
Здравей, Царю наш: Ти единствен си се смилил над нашите заблуждения.
ЕВАНГЕЛИЕ
Оставете я, тя запази това
за деня на погребението ми.
Четене от светото Евангелие според Иван.         12,1-11
Шест дни преди Пасха Исус дойде във Витания, дето беше умрелият Лазар, когото възкреси от мъртвите. Там Му приготвиха вечеря, и Марта прислужваше, а Лазар беше един от седналите с Него на тра­пезата. Мария пък, като взе литра нардово чисто, драгоценно миро, помаза нозете Исусови, и с косата си отри нозете Му; и къщата се напълни с благоухание от мирото.
Тогава един от учениците Му, Юда Симонов Искариот, който щеше да Го предаде, рече: „Защо да се не продаде това миро за триста динария, и парите да се раздадат на сиромасите?” Това каза той, не че се грижеше за сиромасите, а защото беше крадец. (Той държеше ковчежето, и крадеше от онова, каквото там пускаха.)
А Исус рече: „Остави я; тя е запазила това за деня на погребението ми. Защото сиромасите всякога имате при себе си, а Мене не всякога.”
Голямо множество юдеи узнаха, че е там, и дойдоха не само заради Исуса, но за да видят и Лазаря, когото Той възкреси от мъртвите. А първосвещениците се сговориха да убият и Лазаря, защото поради него мнозина юдеи ги напуснаха и вярваха в Исуса.
Това е слово Господне.