s.sedmica02

Вторник на Великата седмицаПЪРВО ЧЕТИВО
Ис 49,1-6

Направих Те светлина на народите, за да се простре Моето спасение до земните краища.

Четене из книгата на пророк Исаия.        

Слушайте, острови, и внимавайте, народи далечни: Господ ме повика още от утроба, от майчината ми утроба нарече името ми; и напра­ви устата ми като остър меч; със сянката на ръката Си ме покриваше и ме направи изострена стрела; в своя колчан ме пазеше. И ми каза: „Ти си моя раб, Израилю, в тебе ще се прославя.” Аз пък казах: „Напразно съм се трудил, за нищо и напусто съм изтощавал силата си. Но правото ми е у Господа, и наградата ми – у моя Бог.” И сега, казва Господ, който още от утроба ме направи Свой раб, за да обърна към Него Яков, и да се събере при Него Израил; аз съм почетен в очите на Господа, и Бог мой е моя сила. И Той рече: „Малко е, че ти ще ми бъдеш раб, за да се възстановят колената Яковови и да се възвърнат остатъците израилеви; но Аз ще те направя светлина за народите, за да се простре Моето спасение до земните краища.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 70,1-2.3-4а.5в-6ав.15 и 17 (О: Спв 15)

Устата ми ще разгласят Твоето спасение, Господи.

На Тебе, Господи, се уповавам,
да се не посрамя на веки.
Избави ме по Твоята правда и ме освободи;
наклони ухото Си към мене и ме спаси.

Устата ми ще разгласят Твоето спасение, Господи.

Бъди ми крепко прибежище,
дето всякога бих могъл да се скрия:
Ти си наредил да ме спасиш,
защото моя твърдина и моя крепост си Ти.

Устата ми ще разгласят Твоето спасение, Господи.

Боже мой, избави ме от ръцете на нечестивия.
Защото Ти си моя надежда, Господи: Господи, мое упование от младините ми.
На Тебе съм се крепил от рождение;
Ти си ме извел из майчината утроба.

Устата ми ще разгласят Твоето спасение, Господи.

Устата ми ще разгласят Твоята правда,
всеки ден Твоите благодеяния, защото им не зная броя.
Боже, Ти си ме поучавал от младините ми,
и досега разгласям Твоите чудеса.

Устата ми ще разгласят Твоето спасение, Господи.


СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО

R: Слава на Тебе, Слово Божие 

Здравей, Царю наш, послушен на Отца: воден си да бъдеш раз­пнат, като кротко агне на заколване.

R: Слава на Тебе, Слово Божие


ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 13,21-33.36-38

Един от вас ще Ме предаде. Преди петел да пропее, три пъти ще се отречеш от Мене.

Четене от светото Евангелие според Йоан.        

Когато беше на вечеря с учениците Си, Исус се развълнува духом и заяви изрично: „Истина, истина ви казвам, че един от вас ще Ме предаде.” Тогава учениците взеха да се поглеждат един други, недоумявайки, за кого говори. А един от учениците Му, когото Исус обичаше, беше се облегнал на гърдите Исусови. Нему Симон Петър кимна да попита: „Кой ли ще е, за кого говори?” Той, като припадна върху гърдите на Исуса, рече Му: „Господи, кой е?” Исус отговори: „Онзи е, комуто Аз натопя залъка и подам.” И, като натопи залъка, подаде го на Юда Симонов Искариот. И тогава, подир залъка, сатаната влезе в него. А Исус му рече: „Каквото ще вършиш, върши по-скоро.” Никой обаче от насядалите на трапезата не разбра, защо му каза това. А понеже Юда държеше ковчежето, някои мислеха, че Исус му казва: „Купи, каквото ни трябва за празника”, или – да раздаде нещо на сиромаси. Той, като взе залъка, веднага излезе. Беше нощ. Когато той излезе, Исус рече: „Сега се прослави Син Човеческий, и Бог се прослави в Него. Ако Бог се прослави в Него, и Бог ще Го прослави в Себе Си, и веднага ще Го прослави. Чеда, още малко съм с вас. Ще ме дирите, и, както казах на юдеите, че където отивам Аз, вие не можете да дойдете, и вам казвам сега.” Симон Петър Му рече: „Господи, къде отиваш?” Исус му отговори: „Където Аз отивам, ти не можеш да дойдеш подире ми сега, а сетне ще ме последваш.” Петър Му рече: „Защо аз не мога да дойда подире Ти сега? Душата си за Тебе ще положа.” Исус му отговори: „Душата си ли за Мене ще положиш? Истина,истина ти казвам: „Не ще пропее петел, докле три пъти ще се отречеш от Мене.”

Това е слово Господне.