Serce_Isus_B

ПРЕСВЕТО СЪРЦЕ ИСУСОВО
Тържество Година B
ПЪРВО ЧЕТИВО
Превърна се в мене сърцето ми.
Четене из книгата на пророк Осия            11, 1в.З-4.6с-9.
Това казва Господ:
„Когато Израил беше млад, Аз го обичах и ,от Египет извиках Сина Си. Аз сам учих Ефрем да ходи, носех го на ръцете си, а те не съзнаваха, че ги лекувам. Влачех ги с човешки връзки, с връзки на любов. Аз бях за тях като такъв, който сваля хомота от челюстите им, и кротко им храна полагах.
Превърна се в Мене сърцето Ми, разпали се всичката Ми жалост! Няма да постъпя според яростта на гнева Си, няма да изтребя Ефрем, защото Аз съм Бог, а не човек; сред тебе с Светият, Аз няма да вляза в града.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 12, 3-4всд.5-6 (О: 3)
Ще черпите с радост вода от изворите на Спасителя.
Ето, Бог е моето спасение; на Него се уповавам и се не боя, защото Господ е моя сила, и Господ е мое пение, и Той ми биде за спасение. Ще черпите с радост вода от изворите на Спасителя. 
Ще черпите с радост вода от изворите на Спасителя.
Славете Господа, призовавайте името Му; разгласяйте между народите делата Му, напомняйте, че името Му е велико. 
Ще черпите с радост вода от изворите на Спасителя.
Пейте на Господа, защото Той е направил нещо велико, нека знаят това по цяла земя.
Весели се и радвай се, жителко Сионска, защото велик е посред тебе Светият Израилев. 
Ще черпите с радост вода от изворите на Спасителя.
ВТОРО ЧЕТИВО
Да знаете, че Христовата любов надвишава всяко знание.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни          3, 8-12.14-19
Братя:
На мене, най-малкия от всички светии, се даде тая благодат – да благовестя на езичниците неизследимото богатство Христово и да открия на всички, в що се състои разпоредбата на тайната, скривана от векове в Бога, който създаде всичко чрез Исуса Христа, та многоразличната премъдрост Божия да стане сега чрез Църквата известна на началствата и властите небесни, по предвечното определение, което Той е изпълнил в Христа Исуса, нашия Господ, у когото, чрез вярата в Него, имаме дръзновение да се доближаваме до Бога с доверие.
Затова прекланям колене пред Отца на нашия Господ Исус Христос, от когото се именува всеки род на небесата и на земята, да ви даде, по богатството на славата Си, крепко да се утвърдите чрез Духа Му във вътрешния човек, и чрез вярата да се всели Христос в сърцата ви, та, вкоренени и утвърдени в любов, да можете проумя с всички светии, що е ширина и дължина, дълбочина и височина, и да узнаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните във всичката пълнота Божия.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Мт 11, 29ав
* Алилуя. * Вземете Моето иго върху себе си и поучете се от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце. * Алилуя.
или
АЛИЛУЯ       1 Ив 4, 10в
* Алилуя. * Бог пръв ни възлюби, и проводи Сина Си като изкупителна жертва за греховете ни. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Прободе ребрата Му и протече кръв и вода.
Четене от светото Евангелие според Иван                       19, 31-37
В онова време:
Понеже тогава беше петък, юдеите, за да не останат телата върху кръста в събота (защото оная събота беше Велик ден), помолиха Пилата да им пребият пищялите и да ги снемат. Тогава дойдоха войниците и пребиха пищялите на първия, както и на другия, разпнат с Него.
А когато дойдоха при Исуса и Го видяха вече умрял, не Му пребиха пищялите; но един от войниците прободе с копие ребрата Му, и веднага изтече кръв и вода.
И който видя, засвидетелствува, и свидетелството му е истинско; и той знае, че говори истина, за да повярвате вие. Защото това стана, за да се сбъдне Писанието: „Кост Негова няма да се строши”. И пак друго Писание казва: „Ще погледнат на Този, когото прободоха.”
Това е слово Господне.