Serce_Isus_C

ПРЕСВЕТО СЪРЦЕ ИСУСОВО
Година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Моите овци Аз ще паса и ще ги отморявам.
Четене из Книгата на пророк Иезекиил   34, 11-16
Това казва Господ Бог:
„Ето, Аз сам ще издиря Моите овци и ще ги прегледам. Както пастир проверява стадото си в деня, когато се намира всред своето пръснато стадо, тъй ще прегледам Аз моите овци и ще ги освободя от всички места, дето бяха пръснати в ден облачен и мрачен. Ще ги изведа измежду народите и ще ги събера от страните, ще ги доведа в земята им и ще ги пася по планините Израилеви, край потоци и по всички обитаеми места на тази земя. Ще ги пася на добро пасище, и кошара ще имат на високите израилеви планини; там ще почиват в добра кошара и ще пасат на тучно пасбище – по израилевите планини.
Моите овци Аз ще пася и ще ги отморявам, казва Господ, Бог. Изгубената ще намеря и прокудената ще възвърна, ранена ще превържа, и болна ще укрепя, а затлъстяла и буйна ще изтребя; ще ги пася с правда.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
/Пс 22, 1-За.Зв-4.5.6 (O: 1)
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая.
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая:
Той ме настанява на злачни пасбища, и ме води на тихи води,
подкрепя душата ми. 
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая.
Насочва ме по пътя на правдата заради Своето
име. Да тръгна и по долината на смъртната сянка,
няма да се уплаша от злото, защото Ти си с мене.
Твоят жезъл и Твоята палица те ме успокояват. 
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая.
Ти приготви пред мене трапеза пред очите на враговете ми;
помаза главата ми с елей, чашата ми е препълнена. 
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая.
Тъй и благостта и милостта да ме придружават през всички дни на живота ми,
и аз ще пребъдвам в дома Господен много дни. 
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая.
ВТОРО ЧЕТИВО
Бог показа любовта си към нас.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни     5, 5-11
Братя:
Любовта Божия се изля в нашите сърца чрез дадения ни Дух Свети. Защото, още когато ние бяхме немощни, Христос в определено време, умря за нечестивите. За праведник едва ли ще умре някой; за добрия, може би, и някой да се реши да умре. Но Бог доказа любовта си към нас с това, че Христос умря за нас, още кога бяхме грешни. Затова много повече, сега, след като сме се оправдали с кръвта Му, ще се спасим чрез Него от гнева.
Защото ако, бидейки врагове, се помирихме с Бога чрез смъртта на Сина Му, то още повече, след като сме се помирили, ще се спасим чрез живота Му; и не само това, но се и хвалим с Бога чрез нашия Господ Исус Христос, чрез когото получихме сега помирение.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Ив 10, 14
* Алилуя. * Аз съм добрият Пастир, казва Господ, и познавам ов­ците Си, и Моите Ме познават. * Алилуя.
или
АЛИЛУЯ Мт 11, 29ав
*  Алилуя. * Вземете Моето иго върху себе си, и поучете се от Мене, понеже съм кротък и смирен по сърце. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Порадвайте се с мене, защото си намерих загубената овца.
Четене от светото Евангелие според Лука                       15, 3-7
В онова време:
Исус каза на фарисеите тази притча, думайки:
„Кой от вас, имайки сто овци, като изгуби една от тях, не оставя деветдесетте и девет в пустинята и не тръгва подир загубената, докле я намери? А като я намери, вдига я на раменете си, радостен; и като дойде дома, свиква приятели и съседи и им казва: „Порадвайте се мене, защото си намерих загубената овца.”
Казвам ви, че тъй и на небесата повече радост ще има за един каещ се грешник, нежели за деветдесет и девет праведници, които нямат нужда от покаяние.”
Това е слово Господне.