Tialoto_Hristovo-A

ПРЕСВЕТОТО ТЯЛО И КРЪВ НА ХРИСТА – Година А

Тържество
 
 

ПЪРВО ЧЕТИВО
Втор 8, 2-3.14в-16а

Четене из книгата Второзаконие.  

Говори Мойсей на народа, думайки: „Помни целия път, по който те води Господ, Бог твой, по пустинята ето вече четиридесет години, за да те смири, да те изпита и узнае, какво има в сърцето ти, ще пазиш ли заповедите му, или не. Той те смиряваше, мъчеше те с глад и те хранеше с манна, която ти не знаеше, не знаеха и твоите бащи, за да ти покаже, че човек не само с хляб живее, но човек живее с всяко слово, което излиза от устата на Господа. Гледай да не забравиш Господа, твоя Бог, който те изведе из Египетската земя, из дома на робството, и те прекара по голямата и стра­шна пустиня, дето има змии, василиски, скорции и сухи места, в които няма вода; който ти изкара вода из най-твърда скала и те храни в пустинята с манна, която твоите бащи не знаеха.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 147, 12-13.14-15.19-20 (О: 12а)

Хвали, Иерусалиме, Господа.

Хвали, Иерусалиме, Господа;
Хвали, Сионе, твоя Бог.
Защото Той укрепява заворките на твоите порти,
благославя твоите синове сред тебе.

Хвали, Иерусалиме, Господа.

Утвърдява в твоите предели мир,
и с тлъста пшеница те насища.
Праща на земята Своето слово;
Неговото слово бързо върви.

Хвали, Иерусалиме, Господа.

Той яви Своето слово на Яков,
Своите наредби и Своите съдби – на Израил.
На никой друг народ Той не е сторил това,
и Неговите съдби те не знаят.

Хвали, Иерусалиме, Господа.


ВТОРО ЧЕТИВО
1 Кор 10, 16-17

Един хляб, едно тяло сме мнозина.

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни    

Братя: Чашата на благословението, която благославяме, не е ли общение с Кръвта Христова? Хлябът, който ломим, не е ли общение с Тялото Христово? Защото един хляб, едно тяло сме ние мнозина, понеже всички се причестяваме от един хляб.

Това е Божие слово.


Последователна

Тази последователна се чете ад либитум или изцяло, или съкратено от думите: „Хляб небесен…”

Твоя славен мил Спасител, твоя пастир и Родител, o Сионе, възхвали.
Величай Го, колко можеш, ала нивга не ще смогнеш, докрай да Го прославиш.
Да възхвалим чудотворни, истински хляб животворни, днес на нас е дадено.
Който в сетна вечер свята, сложен върху столовата, на дружина даден бе.

Нека бъде незаменна, сладка, нежна, възвисена, радостта на твоя дух.
Таз трапеза най-свещена в тоз ден светъл учредена, днес възпоминаваме.
В таз трапеза новият Цар, нова Пасха дава ни в дар, древно сменя с нов закон.
Древно с ново, и тъмата се заменя с истината, над нощ грее светлина.

В тайна вечер Бог остави туй да правим, що направи: да Го споменаваме.
По свещено поучение – хляб и вино за спасение в жертва освещаваме.
Свет закон е за християни, хляб – плът става по път тайни, виното тъй също в кръв.
Що не виждаш, що не схващаш, с жива вяра ще почувствуваш, туй що е от реда.

Под вид разен знаци само гледаме ний, а други тамо свети крият се неща.
Плът Христова нам храна е, Кръв Христова нам питие е, в двата вида Той всецял е.
Не се дели, не се ломи, не се троши от пасоми, по цял го приемат вси.
От един взет ил хиляда, от никого не ще страда, нито пък ще намалей.

Добри и зли Го приемат, но еднаква участ нямат. Той живот е или смърт.
Смърт за лоши, за добри рай, виж, различен имат те край в същото причастие.
Ако комка преломи се, не отпадай, но спомни си, че Той толкоз е в трошици, както и когато цял е.
Всъщност, Той се не пречупва, знакът само се разчупва. Нито не­що Той изгубва от Своето естество.

(От тук съкратеното)

Хляб небесен, манна свята, нам храна си на земята. Истински хляб за чедата, запретен за псетата.
Той преносно се означава, като Исаак жертва става. Кат пасхална жертва права, манна на отците ни.
О, Исусе, Ти прости ни, Пастирю наш, защити ни, истински хляб Ти храни ни, с Твоите благости дари ни тука сред живущите.
Всемогъщи и всеведущ, който смъртни тук ни храниш, сътрапе­зници стори ни, сънаследници и братя на светиите в рая. Алилуя.


АЛИЛУЯ   
Йоан 6, 51-52
R: Алилуя, Алилуя
Аз съм живият хляб, който слезе от небето, казва Господ, който яде от този хляб, ще живее во веки.
R: Алилуя, Алилуя

ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 6,51-59

Моята плът е истинска храна, и Моята кръв е истинско питие.

Четене от светото Евангелие според Йоан.          

В онова време: Исус каза на еврейския народ: „Аз съм живият хляб, слязъл от небето; който яде от тоя хляб, ще живее во веки; а хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът, която ще отдам за живота на света.” Тогава юдеите се запрепираха помежду си, думайки: „Как може Той да ни даде плътта си да ядем?” А Исус им рече: „Истина, истина ви казвам: „Ако не ядете плътта на Сина човечески, и не пиете Кръвта Му, не ще имате в себе си живот. Който яде Моята плът и пие Моята Кръв, има живот вечен и Аз ще го възкреся в последния ден. Защото плътта Ми е наистина храна, и Кръвта Ми е наистина питие. Който яде Моята плът и пие Моята Кръв, пребъдва в Мене, и Аз в него. Както Мене е пратил живият Отец, и Аз живея чрез Отца, тъй и който Мене яде, ще живее чрез Мене. Този е хлябът, слязъл от небето. Не както бащите ви ядоха манната и умряха: „Който яде тоя хляб, ще живее во веки.”

Това е слово Господне.