Tialoto_Hristovo-B

ПРЕСВЕТОТО ТЯЛО И КРЪВ НА ХРИСТА – Година В
Тържество
ПЪРВО ЧЕТИВО
Това е кръвта на завета,
който сключи с вас Господ.
Четене из книгата Изход     24, 3-8
В онези дни:
Дойде Мойсей и повтори пред народа всички Господни думи и всички закони. И целият народ отговори в един глас, и рече: „Всичко, каквото е казал Господ, ще сторим.”
Тогава Мойсей написа всички думи Господни и като стана сутринта рано, издигна под планината жертвеник и дванадесет камъка, според броя на дванадесетте Израилеви колена; и прати момци от Израилевите синове, и те принесоха всесъжения и заклаха телци за мирна жертва на Господа.
Мойсей взе половината кръв и наля в чаши, а с другата половина поръси жертвеника. И взе книгата на завета и прочете гласно пред народа, и те рекоха: „Всичко, каквото е казал Господ, ще сторим и ще бъдем послушни.”
И взе Мойсей кръвта и поръси народа, като думаше: „Ето кръвта на завета, който Господ сключи с вас според всички тези думи.”
Това е слово Божие.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 115, 12-13.15 и 16вс.17-18 (О: 13)
Чашата на спасението ще приема и името Господне ще призова, 
Какво ще въздам на Господа, за всичките Му благодеяния към мене? Чашата на спасението ще приема и името Господне ще призова. 
Чашата на спасението ще приема и името Господне ще призова,
Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. Аз съм Твой раб, и син на Твоята рабиня, ти счупи моите окови.
Чашата на спасението ще приема и името Господне ще призова,
 На Тебе ще принеса хвалебна жертва, и името Господне ще призова. Моите оброци ще дам на Господа пред целия Негов народ, 
Чашата на спасението ще приема и името Господне ще призова,
ВТОРО ЧЕТИВО
Кръвта на Христа
ще очисти нашата съвест.
Четене от Посланието до евреите  9, 11-15
Братя:
Христос дойде като Първосвещеник на бъдещите блага с по-голяма и по-съвършена скиния, неръкотворна, т.е. не от същата направа, и не с кръв от козли и телци влезе веднъж завинаги в Святая Святих, но със Своята собствена кръв, като придоби вечното изкупление.
Защото ако кръвта от козли и телци и пепелта от телица чрез поръсване осветява осквернените за очистване на плътта им, колко по­вече кръвта на Христа, който чрез Светия Дух принесе Себе Си непорочен в жертва на Бога, ще очисти нашата съвест от мъртви дела за служение на живия и истинския Бог?
И затова Той е Посредник на Новия Завет, та след смъртта, станала за изкупване от престъпленията от първия завет, призваните да получат обещаното вечно наследство.
Това е Божие слово.
Тази последователна се чете ад либитум или изцяло, или съкратено от думите: „Хляб небесен…”
Твоя славен мил Спасител, твоя пастир и Родител, o Сионе, възхвали.
Величай Го, колко можеш, ала нивга не ще смогнеш, докрай да Го прославиш.
Да възхвалим чудотворни, истински хляб животворни, днес на нас е дадено.
Който в сетна вечер свята, сложен върху столовата, на дружина даден бе.
Нека бъде незаменна, сладка, нежна, възвисена, радостта на твоя дух.
Таз трапеза най-свещена в тоз ден светъл учредена, днес възпоминаваме.
В таз трапеза новият Цар, нова Пасха дава ни в дар, древно сменя с нов закон.
Древно с ново, и тъмата се заменя с истината, над нощ грее светлина.
В тайна вечер Бог остави туй да правим, що направи: да Го споменаваме.
По свещено поучение – хляб и вино за спасение в жертва освещаваме.
Свет закон е за християни, хляб – плът става по път тайни, виното тъй също в кръв.
Що не виждаш, що не схващаш, с жива вяра ще почувствуваш, туй що е от реда.
Под вид разен знаци само гледаме ний, а други тамо свети крият се неща.
Плът Христова нам храна е, Кръв Христова нам питие е, в двата вида Той всецял е.
Не се дели, не се ломи, не се троши от пасоми, по цял го приемат вси.
От един взет ил хиляда, от никого не ще страда, нито пък ще намалей.
Добри и зли Го приемат, но еднаква участ нямат. Той живот е или смърт.
Смърт за лоши, за добри рай, виж, различен имат те край в същото причастие.
Ако комка преломи се, не отпадай, но спомни си, че Той толкоз е в трошици, както и когато цял е.
Всъщност, Той се не пречупва, знакът само се разчупва. Нито не­що Той изгубва от Своето естество.
(От тук съкратеното)
Хляб небесен, манна свята, нам храна си на земята. Истински хляб за чедата, запретен за псетата.
Той преносно се означава, като Исаак жертва става. Кат пасхална жертва права, манна на отците ни.
О, Исусе, Ти прости ни, Пастирю наш, защити ни, истински хляб Ти храни ни, с Твоите благости дари ни тука сред живущите.
Всемогъщи и всеведущ, който смъртни тук ни храниш, сътрапе­зници стори ни, сънаследници и братя на светиите в рая. Алилуя.
АЛИЛУЯ       Ив 6, 51-52
* Алилуя. Аз съм живият хляб, който слезе от небето, казва Господ; който яде от този хляб, ще живее во веки. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Това е Моето тяло. Това е моята Кръв.
Четене от светото Евангелие според Марко         14, 12-16.22-26
В първия ден на Безквасниците, когато колеха пасхалното агне, учениците Му Го запитаха: „Къде искаш да отидем и да Ти приготвим, за да ядеш Пасхата?”
И изпраща двама от учениците и казва им: „Идете в града, и ще ви срещне човек, който носи стомна с вода; тръгнете след него, и където влезе, кажете на стопанина: „Учителят пита: Де е стаята, в която ще ям пасхата с учениците Си?” И той ще ви покаже голяма, постлана, готова горна стая; там пригответе за нас.” И учениците заминаха и дойдоха в града, и намериха, както им бе казал; и приготвиха пасхата.
И когато ядяха, Исус взе хляб, благослови, преломи, даде им и каза: „Вземете: Това е Моето Тяло.” И като взе чашата, благодари, даде им и пиха от нея всички. И каза им: „Това е Моята кръв на Новия Завет, която се пролива за мнозина. Истината ви казвам: Аз няма вече да пия от плода на лозата до оня ден, когато ще го пия нов в царството Божие.”
И когато изпяха хвалебната песен, излязоха на Маслинената пла­нина.
Това е слово Господне.