Triduum01

Четвъртък на Великата седмица на литургията
за осветяване на светите масла
ПЪРВО ЧЕТИВО
Господ Ме помаза, прати Ме да благовестя
на бедни, и да им дам елея на радостта.
Четене из книгата на пророк Исаия.         61,1-За.6а.8в-9
Духът Господен е върху Мене, защото Господ Ме помаза да благовестя на бедни, прати Ме да изцелявам съкрушени по сърце, да проповядвам на пленени освобождение и на затворници – отваряне на тъмница, да проповядвам благоприятната Господня година и деня на отмъщение от нашия Бог, да утеша всички тъгуващи, да възвестя на тъгуващите в Сион, че на тях вместо пепел ще се даде украшение, вместо плач – елей за радост, вместо отпаднал дух – славна одежда.
А вие ще се наречете „свещеници на Господа”, „служители на нашия Бог” ще ви наричат.
Ще им въздам награда на истина и ще поставя с тях вечен завет. И потомството им ще бъде известно между народите и поколението им всред племената. Всички, които ги видят, ще познаят, че те са поколение от Господа благословено.
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 88,21-22.25 и 27 (О: Срв 2а)
Твоите милости, Господи, вечно ще възпявам.
Намерих Моя раб Давид; със светия си елей го помазах.
Ръката Ми ще пребъде с него, и мишцата Ми ще го укрепи. 
Твоите милости, Господи, вечно ще възпявам.
И Моята истина и Моята милост са с него, и чрез Моето име ще се
възвиси неговият рог.
Той ще ме нарича: „Ти си мой Отец, мой Бог и твърдина на моето спасение.” 
Твоите милости, Господи, вечно ще възпявам.
ВТОРО ЧЕТИВО
Той ни направи царство
и свещеници на Бога и Отца.
Четене из книгата Откровение на Свети Иван Апостол.          1,5-8
Благодат вам и мир от Исуса Христа, който е верният свидетел, първороденият из мъртвите и началник на земните царе, който ни възлюби и уми от нашите грехове чрез Своята кръв и ни направи пред Бога и Своя Отец царе и свещеници: Нему слава и владичество во веки веков. Амин.
Ето, иде с облаци и ще Го види всяко око, и ония, които Го прободоха, и ще се разплачат пред Него всички земни племена. Да. Амин.
Аз съм Алфа и Омега, начало и край, казва Господ Бог, който е, който е бил и който иде, Вседържителят.
Това е Божие слово.
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО   Пс 61
Духът Господен е върху Мене; Той Ме прати да благовестя на бедните.
ЕВАНГЕЛИЕ
Дух Господен е върху Мене:
затова Ме помаза.
Четене от светото Евангелие според Лука.          4,16-2
В онова време:
Исус дойде в Назарет, дето бе възпитан и по обичай си влезе един съботен ден в синагогата, и стана да чете. Подадоха Му книгата на пророк Исаия. И Той, като разгъна книгата, намери мястото, дето бе писано:
„Дух Господен е върху Мене; затова Ме помаза да благовестя на бедните, прати Ме да лекувам ония, които имат сърца съкрушени, да проповядвам на пленените освобождение, на слепите прогледване, да проповядвам благоприятната Господня година.”
И като сгъна книгата и я даде на слугата, седна. И очите на всички в синагогата бяха насочени в Него. И почна да им говори: „Днес се изпълни това Писание, което чухте.”
Това е слово Господне.
СВЕТО ПАСХАЛНО ТРИДНЕВИЕ
ВЕЧЕРНА ЛИТУРГИЯ ЗА ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ
ПЪРВО ЧЕТИВО
Предписания за Пасхалната вечеря.
Четене из книгата Изход.    12,1-8.11-14
В онези дни:
Каза Господ на Мойсей и Аарон в Египетската земя: „Тоя месец да ви бъде начало на месеците: пръв да ви бъде между месеците на годината. Кажете пред цялото общество на синовете Израилеви и говорете им:
„Десетия ден на този месец нека всеки си вземе по едно агне според семействата, по агне на семейство. Ако пък семейството е толкова малко, че не може да изяде агнето, нека той и най-близкият на дома му съсед го вземат според колкото души са на брой, като се смята съразмерно с онова, колко всеки може да изяде от агнето. Агнето ви трябва да бъде без недостатък, мъжко, едногодишно; вземете го от овците или от козите. И да се пази то у вас до четиринадесетия ден на тоя месец; тогава да го заколи цялото събрание на Израилските синове, превечер. И да вземат от кръвта му и да помажат и двата спонеца на вратата и горния праг на вратата в къщите, дето ще го ядат. И през тая нощ да изядат месото му, изпечено на огън; да го изядат с безквасен хляб и с горчиви треви.
А яжте го тъй: препасани през кръста, с обуща на нозе и с тояга в ръка, яжте го набързо; това е Пасха (тоест отминаване Господне). Аз пък същата тая нощ ще мина по Египетската земя, и ще поразя всичко първородно в Египетската земя, от човек до добитък и ще произведа съд над всички египетски богове. Аз съм Господ. А оная кръв ще ви бъде белег на къщите, дето се намирате и, като видя кръвта, ще ви отмина; и между вас не ще има изтребителна пораза, когато поразявам Египетската земя.
И тоя ден ще ви бъде за спомен; и празнувайте го като празник за Господа през всички ваши родове; празнувайте го като вечно узаконение.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 115,12-134.15-16вс.17-18 (О: Срв 1 Кор 10,16)
Чашата на благословението е общение с Кръвта Христова.
Какво да въздам на Господа за всичките Му благодеяния към Мене?
Чашата на спасението ще приема, и името Господне ще призова.
Чашата на благословението е общение с Кръвта Христова.
Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии. О, Господи, аз съм Твой раб и син на Твоята рабиня. Ти счупи моите окови. Чашата на благословението е общение с Кръвта Христова.
На Тебе ще принеса хвалебна жертва, и името Господне ще призова. Моите оброци ще дам на Господа пред целия Негов народ. 
Чашата на благословението е общение с Кръвта Христова.
ВТОРО ЧЕТИВО
Колчем ядете и пиете,
ще възвестявате смъртта на Господа.
Четене от първото послание на Свети Павел Апостол
до коринтяни.           11,23-26
Братя:
Аз приех от Господа това, що ви и предадох, а именно, че Господ Исус през нощта, когато бе предаден, взе хляб и поблагодари, преломи и каза: „Вземете, яжте, това е Моето Тяло, за вас преломявано; това правете за Мой спомен.” Взе също и чашата подир вечеря и каза: „Тая чаша е новият завет в Моята Кръв; това правете, колчем пиете, за Мой спомен.”
Защото, колчем ядете тоя хляб, и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той.
Това е Божие слово.
СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО   Ив 13,34
Нова заповед ви давам, казва Господ, да се обичате един други, както Аз ви възлюбих.
ЕВАНГЕЛИЕ.
Той ги възлюби до край.
Четене от светото Евангелие според Иван.         13,1-15
Пред празник Пасха Исус, знаейки, че е дошъл часът Му да премине от тоя свят към Отца, и понеже бе възлюбил Своите, които бях в света, Той ги възлюби докрай.
И във време на вечеря, когато дяволът бе вече вложил в сърцето на Юда Симонов Искариот да го предаде, Исус, знаейки, че Отец всичко Му е предал в ръцете, и че от Бога е излязъл и при Бога отива, стана от вечерята, съблече горната си дреха и, като взе убрус, препаса се; после наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците и да ги отрива с убруса, с който бе препасан.
Дохожда, прочее, при Симон Петър, а той му казва: „Господи, Ти ли ще ми миеш нозете?”
Исус му отговори и рече: „Което върша Аз, ти сега не знаеш, а отпосле ще разбереш.”
Петър Му казва: „Няма да умиеш нозете ми во веки.”
Исус му отговори: „Ако те не умия, нямаш дял с Мене.”
Симон Петър Му казва: „Господи, не само нозете ми, но и ръцете и главата.”
Исус му казва: „Умитият има нужда само нозете си да умие, защото цял е чист; а вие сте чисти, ала не всички.” Защото Той знаеше, кой щеше да Го предаде; затова и рече: „Не всички сте чисти.”
А когато им уми нозете и си облече дрехата, седна пак на трапезата и им рече: „Знаете ли, какво ви направих? Вие Ме наричате „Учител” и „Господ”; и добре казвате: понеже съм такъв. И тъй, ако Аз, Господ и Учител, ви измих нозете, то и вие сте длъжни да умивате нозете един другиму. Защото ви дадох пример, да правите и вие същото, както Аз ви направих.”
Това е слово Господне.