Triduum01

Четвъртък на Великата седмица на литургията
    за осветяване на светите масла

ПЪРВО ЧЕТИВО
Ис 61,1-За.6а.8в-9

Господ Ме помаза, прати Ме да благовестя на бедни, и да им дам елея на радостта.

Четене из книгата на пророк Исаия.        

Духът Господен е върху Мене, защото Господ Ме помаза да благовестя на бедни, прати Ме да изцелявам съкрушени по сърце, да проповядвам на пленени освобождение и на затворници – отваряне на тъмница, да проповядвам благоприятната Господня година и деня на отмъщение от нашия Бог, да утеша всички тъгуващи, да възвестя на тъгуващите в Сион, че на тях вместо пепел ще се даде украшение, вместо плач – елей за радост, вместо отпаднал дух – славна одежда. А вие ще се наречете „свещеници на Господа”, „служители на нашия Бог” ще ви наричат. Ще им въздам награда на истина и ще поставя с тях вечен завет. И потомството им ще бъде известно между народите и поколението им всред племената. Всички, които ги видят, ще познаят, че те са поколение от Господа благословено.

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 88,21-22.25 и 27 (О: Срв 2а)

Твоите милости, Господи, вечно ще възпявам.

Намерих Моя раб Давид;
със светия си елей го помазах.
Ръката Ми ще пребъде с него,
и мишцата Ми ще го укрепи.

Твоите милости, Господи, вечно ще възпявам.

И Моята истина и Моята милост са с него,
и чрез Моето име ще се възвиси неговият рог.
Той ще ме нарича: „Ти си мой Отец,
мой Бог и твърдина на моето спасение.”

Твоите милости, Господи, вечно ще възпявам.


ВТОРО ЧЕТИВО
Откр 1,5-8

Той ни направи царство и свещеници на Бога и Отца.

Четене из книгата Откровение на Свети Йоан Апостол.         

Благодат вам и мир от Исуса Христа, който е верният свидетел, първороденият из мъртвите и началник на земните царе, който ни възлюби и уми от нашите грехове чрез Своята кръв и ни направи пред Бога и Своя Отец царе и свещеници: Нему слава и владичество во веки веков. Амин.
Ето, иде с облаци и ще Го види всяко око, и ония, които Го прободоха, и ще се разплачат пред Него всички земни племена. Да. Амин. Аз съм Алфа и Омега, начало и край, казва Господ Бог, който е, който е бил и който иде, Вседържителят.

Това е Божие слово.

СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО 
Пс 61


R: Слава на Тебе, Слово Божие

Духът Господен е върху Мене; Той Ме прати да благовестя на бедните.

R: Слава на Тебе, Слово Божие

ЕВАНГЕЛИЕ
Лк 4,16-2

Дух Господен е върху Мене: затова Ме помаза.

Четене от светото Евангелие според Лука.         

В онова време:

Исус дойде в Назарет, дето бе възпитан и по обичай си влезе един съботен ден в синагогата, и стана да чете. Подадоха Му книгата на пророк Исаия. И Той, като разгъна книгата, намери мястото, дето бе писано: „Дух Господен е върху Мене; затова Ме помаза да благовестя на бедните, прати Ме да лекувам ония, които имат сърца съкрушени, да проповядвам на пленените освобождение, на слепите прогледване, да проповядвам благоприятната Господня година.” И като сгъна книгата и я даде на слугата, седна. И очите на всички в синагогата бяха насочени в Него. И почна да им говори: „Днес се изпълни това Писание, което чухте.”

Това е слово Господне.


СВЕТО ПАСХАЛНО ТРИДНЕВИЕ

ВЕЧЕРНА ЛИТУРГИЯ ЗА ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ

ПЪРВО ЧЕТИВО
Изх 12,1-8.11-14

Предписания за Пасхалната вечеря.

Четене из книгата Изход.    

В онези дни: Каза Господ на Мойсей и Аарон в Египетската земя: „Тоя месец да ви бъде начало на месеците: пръв да ви бъде между месеците на годината. Кажете пред цялото общество на синовете Израилеви и говорете им: „Десетия ден на този месец нека всеки си вземе по едно агне според семействата, по агне на семейство. Ако пък семейството е толкова малко, че не може да изяде агнето, нека той и най-близкият на дома му съсед го вземат според колкото души са на брой, като се смята съразмерно с онова, колко всеки може да изяде от агнето. Агнето ви трябва да бъде без недостатък, мъжко, едногодишно; вземете го от овците или от козите. И да се пази то у вас до четиринадесетия ден на тоя месец; тогава да го заколи цялото събрание на Израилските синове, превечер. И да вземат от кръвта му и да помажат и двата спонеца на вратата и горния праг на вратата в къщите, дето ще го ядат. И през тая нощ да изядат месото му, изпечено на огън; да го изядат с безквасен хляб и с горчиви треви. А яжте го тъй: препасани през кръста, с обуща на нозе и с тояга в ръка, яжте го набързо; това е Пасха (тоест отминаване Господне). Аз пък същата тая нощ ще мина по Египетската земя, и ще поразя всичко първородно в Египетската земя, от човек до добитък и ще произведа съд над всички египетски богове. Аз съм Господ. А оная кръв ще ви бъде белег на къщите, дето се намирате и, като видя кръвта, ще ви отмина; и между вас не ще има изтребителна пораза, когато поразявам Египетската земя. И тоя ден ще ви бъде за спомен; и празнувайте го като празник за Господа през всички ваши родове; празнувайте го като вечно узаконение.”

Това е Божие слово.


ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 115,12-134.15-16вс.17-18 (О: Срв 1 Кор 10,16)

Чашата на благословението е общение с Кръвта Христова.

Какво да въздам на Господа
за всичките Му благодеяния към Мене?
Чашата на спасението ще приема,
и името Господне ще призова.

Чашата на благословението е общение с Кръвта Христова.

Скъпа е в очите на Господа смъртта на Неговите светии.
О, Господи, аз съм Твой раб
и син на Твоята рабиня.
Ти счупи моите окови.

Чашата на благословението е общение с Кръвта Христова.

На Тебе ще принеса хвалебна жертва,
и името Господне ще призова.
Моите оброци ще дам на Господа
пред целия Негов народ.

Чашата на благословението е общение с Кръвта Христова.


ВТОРО ЧЕТИВО 
1 Кор 11,23-26

Колчем ядете и пиете, ще възвестявате смъртта на Господа.

Четене от първото послание на Свети Павел Апостол до коринтяни.         

Братя: Аз приех от Господа това, що ви и предадох, а именно, че Господ Исус през нощта, когато бе предаден, взе хляб и поблагодари, преломи и каза: „Вземете, яжте, това е Моето Тяло, за вас преломявано; това правете за Мой спомен.” Взе също и чашата подир вечеря и каза: „Тая чаша е новият завет в Моята Кръв; това правете, колчем пиете, за Мой спомен.” Защото, колчем ядете тоя хляб, и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той.

Това е Божие слово.


СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО
Йоан 13,34


R: Слава на Тебе, Слово Божие

Нова заповед ви давам, казва Господ, да се обичате един други, както Аз ви възлюбих.

R: Слава на Тебе, Слово Божие

ЕВАНГЕЛИЕ
Йоан 13,1-15

Той ги възлюби до край.

Четене от светото Евангелие според Йоан.       

Пред празник Пасха Исус, знаейки, че е дошъл часът Му да премине от тоя свят към Отца, и понеже бе възлюбил Своите, които бях в света, Той ги възлюби докрай. И във време на вечеря, когато дяволът бе вече вложил в сърцето на Юда Симонов Искариот да го предаде, Исус, знаейки, че Отец всичко Му е предал в ръцете, и че от Бога е излязъл и при Бога отива, стана от вечерята, съблече горната си дреха и, като взе убрус, препаса се; после наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците и да ги отрива с убруса, с който бе препасан. Дохожда, прочее, при Симон Петър, а той му казва: „Господи, Ти ли ще ми миеш нозете?” Исус му отговори и рече: „Което върша Аз, ти сега не знаеш, а отпосле ще разбереш.” Петър Му казва: „Няма да умиеш нозете ми во веки.” Исус му отговори: „Ако те не умия, нямаш дял с Мене.” Симон Петър Му казва: „Господи, не само нозете ми, но и ръцете и главата.” Исус му казва: „Умитият има нужда само нозете си да умие, защото цял е чист; а вие сте чисти, ала не всички.” Защото Той знаеше, кой щеше да Го предаде; затова и рече: „Не всички сте чисти.” А когато им уми нозете и си облече дрехата, седна пак на трапезата и им рече: „Знаете ли, какво ви направих? Вие Ме наричате „Учител” и „Господ”; и добре казвате: понеже съм такъв. И тъй, ако Аз, Господ и Учител, ви измих нозете, то и вие сте длъжни да умивате нозете един другиму. Защото ви дадох пример, да правите и вие същото, както Аз ви направих.”

Това е слово Господне.