Troica_b

Пресвета Троица
Тържество
Година В
ПЪРВО ЧЕТИВО
Господ е Бог на небето горе
и на земята долу, и няма друг.
Четене из книгата Второзаконие 4, 32-34, 39-40
Говори Мойсей на народа, думайки:
„Разпитай за предишните времена, които са били преди тебе, от ония ден, когато Бог сътвори човека на земята, и от единия край на небето до другия: бивало ли е нещо такова, като това велико дело, или чувало ли се е подобно за Него? Чувал ли е народ гласа на Бога, който да говори изсред огъня, както ти си чувал, и останал ли е жив? Или опитвал ли се е някой бог да отиде и си вземе народ изсред друг народ чрез порази, личби и чудеса, чрез война, и с яка ръка, с висока мишца и с големи ужаси, както направи за вас Господ, Бог ваш, в Египет пред твоите очи?
И тъй, знай сега и запечатай в сърцето си, че Господ е Бог на небето горе и на земята долу, и няма друг. Пази наредбите Му и заповедите Му, които ти сега заповядвам, за да бъде добро на теб и на твоите синове след тебе и да останеш за дълго в онази земя, която Господ, Бог твой, ти дава завинаги.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 32, 4-5. и 9. 18-19.20 и 22 (О: 12в)
Блажен онзи народ, когото Бог си е избрал за наследие.
Защото словото на Господа е право, и всичките Му дела са верни. Той обича правда и съд, с милост Господня е пълна земята.
Блажен онзи народ, когото Бог си е избрал за наследие.
Чрез словото на Господа са сътворени небесата, и чрез дъха на устата Му – цялото им войнство.
Защото Той рече – и всичко стана; Той заповяда – и всичко се яви.
Блажен онзи народ, когото Бог си е избрал за наследие.
Ето, окото на Господа е над ония, които Му се боят и които се уповават на милостта Му, че Той ще спаси душата им от смърт и във време на глад ще ги прехрани.
Блажен онзи народ, когото Бог си е избрал за наследие.
Нашата душа се уповава на Господа. Той е наша помощ и наша защита.
Да бъде милостта Ти над нас, Господи, според както Ти се уповаваме.”
Блажен онзи народ, когото Бог си е избрал за наследие.
ВТОРО ЧЕТИВО
Приехте дух на осиновяването,
чрез Когото викаме: Авва, Отче.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до римляни 8, 14-17
Братя:
Всички, водени от Духа Божий, са синове Божии; защото вие не приехте духа на робство, та пак да бъдете в страх, а приехте духа на осиновение, чрез Когото викаме: „Авва, Отче!” Самият Дух свидетелствува на нашия дух, че ние сме чеда Божии. Ако пък сме чеда, ние сме и наследници: наследници Божии, а сънаследници на Христа, и то само ако с Него страдаме, за да се и с Него прославим.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ Откр 1, 8
* Алилуя. * Слава на Отца и на Сина и на Светия Дух, на Бога, който е, който е бил и който иде. * Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Като ги кръщавате в името на
Отца и на Сина и на Светия Дух.
Четене от светото Евангелие според Матей 28, 16-20
В онова време:
Единайсетте ученици отидоха в Галилея, на планината, дето им бе заповядал Исус; и като Го видяха, поклониха Му се, а някои се усъмниха.
И като се приближи Исус, заговори им и рече: „Даде ми се всяка власт на небето и на земята. И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и като ги научите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света. Амин.”
Това е слово Господне.