vrabnica-a

ВЕЛИКА СЕДМИЦА – ВРЪБНИЦА

(Страдание Господне)

 
При шествието с върбовите клонки

ЕВАНГЕЛИЕ – Година А
Мт 21,1-11

Благословен Идещият в име Господне.

Четене от светото Евангелие според Матей.      

Когато наближиха до Йерусалим и дойдоха до Витфагия при Елеонската планина, Исус изпрати двама ученици, като им каза: „Идете в селото, що е насреща ви, и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея; отвържете и докарайте ми ги: и, ако някой ви рече нещо, ще кажете, че те са потребни на Господа; и веднага ще ги прати.” А всичко това стана, за да се сбъдне реченото чрез пророка, който казва: „Кажете на дъщерята Сионова: Ето, Твоят цар иде при тебе кротък, възседнал ослица и осле, син на подяремница.” Учениците отидоха и сториха тъй, както им бе заповядал Исус; докараха ослицата и ослето и метнаха отгоре им дрехите си, и Той седна на тях. Повечето от народа постилаше дрехите си по пътя; други пък сечяха клони от дървета и постилаха по пътя; а народът, който върве­ше отпред и който Го съпровождаше, възклицаваше и казваше: „Осанна на Сина Давидов; благословен Идещият в име Господне: Осанна във висините.” И когато влезе в Йерусалим, цял град се потресе, и думаха: „Кой е Този?” А народът отговаряше: „Този е Исус, пророкът от Назарет Галилейски.”

Това е слово Господне.


На литургията

Днешната Литургия предвижда три четива, които много се препоръчват, освен ако пасторални причини подсказват друго.

Имайки обаче предвид значението на историята за страданието Господне, позволено е на свещеника, вземайки под внимание естеството на събрания народ, да чете едно от двете четива, които предшествуват Евангелието, или пък само истори­ята за страданието Господне, ако е необходимо даже в съкратения вид. Това важи само за литургиите, които се отслужват с народ.

ПЪРВО ЧЕТИВО
Ис 50,4-7

Лицето си не скривах от поругание, и зная, че няма да остана посрамен.

Четене из книгата на пророк Исаия.         

Господ Бог ми даде език на мъдри, за да мога с думи да подкрепя изнемогващия. Всяка заран той пробужда, пробужда ухото ми, за да слуша като ония, които се учат. Господ Бог ми отвори ухото. И аз се възпротивих, не отстъпих назад. Тялото си предадох на биещите, и страните си – на удрящите; лицето си не скривах от поругание и заплюване. И Господ ми помага: затова се не срамувам, затова държа лицето си като кремък, и зная, че няма да остана посрамен.

Това е Божие слово.

ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 21,8-9.17-18а. 17-20.23-24 ( О: 2а)

Боже, Боже мой, защо си ме оставил.

Всички, които ме виждат, ругаят ми се;
клатейки с глава, думат с уста:
Той се уповаваше на Господа, нека го избави;
нека го спаси, ако му е угоден.

Боже, Боже мой, защо си ме оставил.

Защото псета ме окръжиха,
сбирщина злосторници ме обиколи,
пробиха ми ръце и нозе,
и изброиха всичките ми кости.

Боже, Боже мой, защо си ме оставил.

Делят помежду си дрехите ми,
и за одеждата ми хвърлят жребие.
Но Ти, Господи, не се отдалечавай от мене, сило моя!
Побързай ми на помощ.

Боже, Боже мой, защо си ме оставил.

Ще възвестявам Твоето име на братята си, сред събранието ще Те хваля.
Вие, които се боите от Господа, възхвалете Го,
цялото потомство Яковово, прослави Го.
Да благоговее пред Него цялото поколение Израилево.

Боже, Боже мой, защо си ме оставил.


ВТОРО ЧЕТИВО
Фил 2,6-11

Смири себе Си, затова и Бог Го високо въздигна.

Четене от посланието на Свети Павел Апостол до филипяни. 
 
Исус Христос, бидейки в образ Божий, не счете за похищение да бъде равен Богу; но понизи Себе си, като прие образ на раб и се уподоби на човеци; и по вид се оказа като човек, смири Себе си, бидейки послушен дори до смърт, и то смърт кръстна. Затова и Бог Го високо въздигна и Му даде име, което е по-горе от всяко име, та в името на Исуса да преклони колене всичко небесно, земно и подземно, и всеки език да изповядва, че Исус Христо е Господ, за слава на Бога Отца.

Това е Божие слово.


СТИХ ПРЕДИ ЕВАНГЕЛИЕТО
Фил 2,8-9

R: Слава на Тебе, Слово Божие

Христос биде за нас послушен дори до смърт, и то смърт кръстна. Затова и Бог Го високо въздигна и Му даде име, което е по-горе от всяко име.

R: Слава на Тебе, Слово Божие


ЕВАНГЕЛИЕ – Година А
Мт 26,14-27,66
Какво ще ми дадете, за да ви Го предам.
Страданието на нашия Господ Исус Христос според Матей.           

Година А

Хронист: В онова време: Един от дванайсетте, на име Юда Искариот, отиде при първосвещениците и рече:

Лектор: „Какво ще ми дадете, та да ви Го предам?

Хронист: А те му предложиха тридесет сребърника. И оттогава той търсеше сгоден случай да Го предаде. А в първия ден на празник Безквасници пристъпиха учениците към Исуса и Му рекоха:

Хор: „Де искаш да Ти приготвим да ядеш Пасхата?

Хронист: Той рече:

Исус: „Идете в града у еди-кого си и му кажете: Учителят казва: Времето Ми наближава, у тебе ще правя пасхата с учениците Си.”

Хронист: Учениците направиха, както им заповяда Исус, приготвиха пасхата. А когато се свечери, Той седна на трапезата с дванайсетте ученика; и когато ядеха, рече:

Исус:Истина ви казвам, един от вас ще Ме предаде; те се много наскърбиха, и всеки от тях почна да Го пита:

Хор: „Да не съм аз, Господи?”

Хронист: А Той отговори и рече:

Исус: „Който топна с Мене в блюдото, той ще Ме предаде. Син Човеческий, прочее, отива, както е писано за Него; но горко на оня човек, чрез когото Син Човеческий ще се предаде; добре щеше да бъде за тоя човек, ако не бе се родил.”

Хронист: А Юда, който Го предаде, отговори и рече:

Лектор: „Да не съм аз, Рави?”

Хронист: Исус му отговори:

Исус: „Ти каза.”

Хронист: И когато ядеха, Исус взе хляба и, като благослови, преломи го и, раздавайки на учениците, каза:

Исус: „Вземете, яжте: това е Моето тяло.”

Хронист: И като взе чашата и благодари, даде им и рече:

Исус: „Пийте от нея всички; защото това е Моята кръв на новия завет, която за мнозина се проли­ва за опрощение на грехове. И казвам ви, че отсега нататък няма да пия от тоя лозов плод до оня ден, когато с вас ще го пия в царството на Отца Си.”

Хронист: И като изпяха хвалебна песен, излязоха на Елеонската планина. Тогава Исус им каза:

Исус: Всички вие ще се съблазните поради Мене през тая нощ; защото писано е: „Ще поразя пастиря, и ще се пръснат овците на стадото”. След като възкръсна, ще ви изпреваря в Галилея.

Хронист: Тогава Петър Му отговори и рече:

Лектор: „Дори и всички да се съблазнят поради Тебе, аз никога няма да се съблазня.”

Хронист: Исус му рече:

Исус:Истина ти казвам, че тая нощ, преди още петел да пропее, три пъти ще се отречеш от Мене.”

Хронист: След това отива с тях Исус на едно място, наричано Гетсимания, и казва на учениците:

Исус: „Поседете тука, докле ида там да се помоля.”

Хронист: И като взе със Себе си Петър и двамата Зеведееви синове, почна да скърби и да тъгува. Тогава им казва:

Исус: „Душата Ми е прескръбна до смърт; Останете тук и бъдете будни с Мене.”

Хронист: И като се отдалечи, падна на лицето Си, молеше се и думаше:

Исус:Отче мой, ако е възможно, нека Ме отмине тая чаша, обаче не както Аз искам, а както Ти”.

Хронист: И дохожда при учениците и ги намира да спят, и казва на Петър:

Исус: „Толкоз ли не можахте един час да стоите будни с Мене? Бъдете будни и се молете, за да не паднете в изкушение. Духът е бодър, а плъттаемощна.”

Хронист: Пак като се отдалечи повторно, помоли се, казвайки:

Исус:Отче мой, ако не може Ме отмина тая чаша, без да я изпия, нека бъде Твоята воля.”

Хронист: А като дойде, намира ги пак да спят, (понеже очите им бяха натегнали) и, като ги остави, отдалечи се пак и се помоли за трети път, като каза същите думи. След това дохожда при учениците Си и им казва:

Исус: „Спете, прочее, и почивайте: ето, наближи часът и Син Човеческий се предава в ръцете на грешниците. Ставайте да вървим, ето, приближи оня, който Ме предава.”

Хронист: Докато Той още говореше, ето че Юда, един от дванайсетте, дойде, и с него множество народ с ножове и колове, от страна на първосвещениците и старейте народни. А оня, който Го предаваше, бе им дал знак, казвайки:

Лектор: „Когото целуна, Той е; хванете Го.”

Хронист: И веднага се приближи до Исуса и рече:

Лектор: „Радвай се, Рави!” и Го целуна.

Хронист: А Исус му рече:

Исус: „Друже, защо си дошъл?”

Хронист: Тогава пристъпиха, сложиха ръце на Исуса и Го хванаха. И ето, един от ония, които бяха с Исуса, протегна ръка, извади ножа си и, като удари слугата на първосвещеника, отряза му ухото. Тогава Исус му казва:

Исус: „Върни ножа си на мястото му; защото всички, които се залавят за нож, от нож ще погинат. Или мислиш, че не мога сега да помоля моя Отец, и той ще ми представи повече от дванайсет легиона Ангели? Но как ще се сбъднат Писанията, че тъй трябва да бъде?”

Хронист: Тогава Исус каза на народа:

Исус: „Като на разбойник сте излезли с ножове и колове, за да ме хванете; всеки ден седях с вас, поучавайки в храма, и Ме не хванахте.”

Хронист: Но всичко това стана, за да се сбъднат пророческите Писания. Тогава всички ученици го оставиха и се разбягаха. А ония, които хванаха Исуса, заведоха Го при Кайяфа, първосвещеника, дето бяха събрани книжниците и старейте. Петър пък вървеше след Него отдалеч до двора на първосвещеника; и, като влезе вътре, седна със слугите, за да види края. А първосвещениците и старейте и целият синедрион търсеха лъжливо свидетелство против Исуса, за да Го умъртвят, и не намериха; и, макар да надойдоха много лъжесвидетели, не намериха. Ала най-сетне дойдоха двама лъжесвидетели и рекоха:

Хор: „Тоя каза: Мога да разруша Божия храм, и в три дни да го съзидам.”

Хронист: И като стана първосвещеникът, рече му:

Лектор: „Нищо ли не отговаряш? Какво свидетелствуват тези против Тебе?”

Хронист: Но Исус мълчеше. А първосвещеникът Му рече:

Лектор: „Заклевам Те в живия Бог, да ни кажеш, Ти ли си Христос, Син Божий?”

Хронист: Исус му отговаря:

Исус: „Ти рече; казвам ви обаче: отсега ще видите Сина Човечески, седнал отдясно на силата и идещ на небесните облаци.”

Хронист: Тогава първосвещеникът раздра дрехата си и рече:

Лектор: „Той богохулствува! Каква нужда имаме вече от свидетели? На, сега чухте богохулството Му! Как ви се струва?”

Хронист: А те отговориха и рекоха:

Хор: „Заслужава смърт.”

Хронист: Тогава Го заплюваха и биеха по лицето, а другите Му удряха плесници и думаха:

Хор: „Проречи ни, Христе, кой Те удари?”

Хронист: А Петър седеше вън на двора, и приближи се до него една слугиня и рече:

Хор: „И ти беше с Исуса Галилееца.”

Хронист: Но той се отрече пред всички, като каза:

Лектор: „Не зная, що говориш.”

Хронист: А когато отиваше към вратата, видя го друга и думаше на ония, що бяха там:

Хор: „И тоя беше с Исуса Назорея.”

Хронист: А той пак се отрече с клетва:

Лектор: „Не познавам човека.”

Хронист: Малко по-сетне се приближиха ония, които стояха там, и казаха на Петър:

Хор: „Наистина и ти си от тях, защото и твоят говор те издава.”

Хронист: Тогава той почна да проклина и да се кълне:

Лектор: „Не познавам човека.”

Хронист: И веднага пропя петел. И спомни си Петър думата, казана му от Исуса: „Преди още петел да пропее, три пъти ще се отречеш от Мене.” И като излезе вън, плака горко. А когато се съмна, всички първосвещеници и старей народни направиха съвещание против Исуса, за да Го убият. И като Го вързаха, отведоха Го и предадоха на управителя Понтия Пилата. Тогава Юда, който Го предаде, като видя, че Той е осъден, разкая се и върна трийсетте сребърника на първосвещениците и старейте, като каза:

Лектор: „Съгреших, че предадох невинна кръв.”

Хронист: А те му рекоха:

Хор: „Що ни е грижа? Ти му мисли.”

Хронист: И като захвърли сребърниците в храма, излезе и отиде, та се обеси. Първосвещениците прибраха сребърниците и казаха:

Хор: „Не бива да се турят в черковния ковчег, защото са цена за кръв.”

Хронист: И като направиха съвещание, купиха с тях грънчаревата нива, за да погребват странници. Затова и до днес тая нива се нарича „Кръвна нива”. Тогава се сбъдна реченото чрез пророк Иеремия, който казва: „И взеха трийсетте сребърника – цената на оценения, когото оцениха синовете Израилеви; и дадоха ги за грънчаревата нива, както ми заповяда Господ.” И Исус се изправи пред управителя; и управителят Го попита и рече:

Лектор: „Ти ли си Юдейският Цар?”

Хронист: А Исус му отговори:

Исус: „Ти казваш.”

Хронист: И когато Го обвиняваха първосвещениците и старейте, Той нищо не отговаряше. Тогава Му казва Пилат:

Лектор: „Не чуваш ли, за колко работи свидетелствуват против Тебе?”

Хронист: И не му отговори нито една дума, тъй че управителят се чудеше твърде много. А на празника управителят имаше обичай да пуска на народа един затворник, когото биха поискали. Тогава у тях имаше прочут затворник на име Варава. И тъй, когато бяха събрани, Пилат им рече:

Лектор: „Кого искате да ви пусна: Варава ли, или Исуса, наричан Христос?”

Хронист: Защото знаеше, че Го бяха предали от завист. Между това, когато той седеше на съдийския престол, жена му прати да му кажат: „Не прави нищо на тоя праведник, защото днес насъне много пострадах за Него.” Но първосвещениците и старейте надумаха народа, да изпроси Варава, а Исус да погуби. Тогава управителят ги попита:

Лектор: „Кого от два­мата искате да ви пусна?”

Хронист: Те отговориха:

Хор: „Варава.”

Хронист: Пилат им каза:

Лектор: „А какво да сторя с Исуса, наричан Христос?”

Хронист: Казват му всички:

Хор: „Да бъде разпнат!”

Хронист: Управителят им рече:

Лектор: „Та какво зло е сторил?”

Хронист: Но те още по-силно закрещяха и казаха:

Хор: „Да бъде разпнат!”

Хронист: Пилат, като видя, че нищо не помага, и се усилва смутнята, взе вода, та уми ръце пред народа и рече:

Лектор: „Невинен съм за кръвта на тоя праведник; вие му мислете.”

Хронист: И целият народ отговори и рече:

Хор: „Кръвта Му нека бъде върху нас и върху чедата ни.”

Хронист: Тогава им пусна Варава, а Исуса бичува и Го предаде на разпятие. След това войниците управителеви взеха Исуса в преторията, събраха срещу Него цялата чета войници и, като Го съблякоха, облякоха Му багреница; и сплетоха венец от тръни, наложиха Му го на главата и Му дадоха в дясната ръка тръст; и като застанаха пред Него на колене, присмиваха Му се и думаха:

Хор: „Радвай се, Царю Юдейски!”

Хронист: И след като заплюха, взеха тръста и Го биеха по главата. И след като Му се наприсмяха, съблякоха Му багреницата, облякоха Му неговите дрехи и Го поведоха на разпятие. А като излизаха, срещнаха един киринеец, на име Симон; него накараха да носи кръста Му. И като стигнаха на мястото, наричано Голгота, което значи: Лобно място, дадоха Му да пие оцет, смесен със злъчка; но Той вкуси и не иска да пие. А след като Го разпнаха, разделиха дрехите Му, хвърляйки жребие; за да се изпълни реченото от пророка: „Разделиха дрехите ми помежду си и за облеклото ми хвърлиха жребие”. И седяха, та Го пазеха там. И туриха над главата Му надпис, който показваше вината Му: „Този е Исус царят Юдейски.” Тогава бидоха разпнати с Него двама разбойници: единият отдясно, а другият отляво. А минувачите Го хулеха, като клатеха глава и думаха:

Хор: „Ти, който разрушаваш храма, и в три дни съзиждаш, спаси Себе си; ако си Син Божий, слез от кръста.”

Хронист: Също и първосвещениците заедно с книжниците и старейте и фарисеите се присмиваха и думаха:

Хор: „Други спаси, а Себе Си не може да спаси: ако Той е цар Израилев, нека сега слезе от кръста и ще повярваме в Него. Надяваше се на Бога, нека сега Го избави, ако Му е угоден; понеже бе казал: „Син Божий съм.”

Хронист: Също Го хулеха и разбойниците, разпнати с Него. А от шестия час настана тъмнина по цялата земя до деветия час; А около деветия час Исус извика с висок глас:

Исус: „Или, Или, ламма Савахтани?”

Хронист: сиреч, „Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?” Някои от стоящите там, като чуха, казваха:

Хор: „Той вика Илия.”

Хронист: И веднага един от тях се затече, взе гъба, натопи я в оцет и, като я надяна на тръст, даваше Му да пие. Другите пък думаха:

Лектор: „Чакай, да видим, дали ще дойде Илия да Го избави.”

Хронист: А Исус, като извика пак с висок глас, изпусна дух.

(Тук: се коленичи, и се пази кратко мълчание)

И ето, храмовата завеса се раздра на две, от горе до долу; и земята се потресе; и скалите се разпукаха, и гробовете се разтвориха; и много тела на починали светии възкръснаха; и като излязоха из гробовете подир възкресението Му, влязоха в светия град и се явиха на мнозина. А стотникът и ония, които с него заедно пазеха Исуса, като видяха земетресението и всичко станало, твърде много се уплашиха и думаха:

Лектор: „Наистина Син Божий е бил този човек.”

Хронист: Там бяха също и гледаха отдалеч много жени, които бяха последвали Исуса от Галилея и Му служеха, между тях бяха Мария Магдалина и Мария, майка на Яков и Йосиф, и майката на Зеведеевите синове. А когато се свечери, дойде един богат човек от Ариматея, на име Йосиф, който също беше ученик на Исуса. Той отиде при Пилат и поиска тялото Исусово. Тогава Пилат заповяда да предадат тялото. А Йосиф, като взе тялото, обви го в чиста плащеница. И го положи в новия си гроб, който бе изсякъл в скалата; и като привали голям камък върху вратата гробни, отиде си. А там беше Мария Магдалина и другата Мария, които седяха срещу гроба. На другия ден, след петъка, събраха се първосвещениците и фарисеите у Пилата и казваха:

Хор: „Господарю, спомнихме си, че Оня измамник още приживе, бе казал: „Подир три дни ще възкръсна.” Затова заповядай да се запази гробът до третия ден, да не би учениците Му да отидат нощем да Го откраднат и да кажат на народа: „Възкръсна от мъртвите” и последната измама ще бъде по-лоша от първата.”

Хронист: Пилат им рече:

Лектор:Имате стража, идете, завардете, както знаете.”

Хронист: Те отидоха, та завардиха гроба със стража и запечатаха камъка.

Това е слово Господне.

Година А – по-краткото

Страданието на нашия Господ Исус Христос според Матей.

Хронист: В онова време: Исус се изправи пред управителя; и управителят Го попита и рече:

Лектор: „Ти ли си Юдейският Цар?”

Хронист: А Исус му отговори:

Исус: „Ти казваш.”

Хронист: И когато Го обвиняваха първосвещениците и старейте, Той нищо не отговаряше. Тогава Му казва Пилат:

Лектор: „Не чуваш ли, за колко работи свидетелствуват против Тебе?”

Хронист: И не му отговори нито една дума, тъй че управителят се чудеше твърде много. А на празника управителят имаше обичай да пуска на народа един затворник, когото биха поискали. Тогава у тях имаше прочут затворник на име Варава. И тъй, когато бяха събрани, Пилат им рече:

Лектор: „Кого искате да ви пусна: Варава ли, или Исуса, наричан Христос?”

Хронист: Защото знаеше, че Го бяха предали от завист. Между това, когато той седеше на съдийския престол, жена му прати да му кажат: „Не прави нищо на тоя праведник, защото днес насъне много пострадах за Него.” Но първосвещениците и старейте надумаха народа, да изпроси Варава, а Исус да погуби. Тогава управителят ги попита:

Лектор: „Кого от два­мата искате да ви пусна?”

Хронист: Те отговориха:

Хор: „Варава.”

Хронист: Пилат им каза:

Лектор: „А какво да сторя с Исуса, наричан Христос?”

Хронист: Казват му всички:

Хор: „Да бъде разпнат!”

Хронист: Управителят им рече:

Лектор: „Та какво зло е сторил?”

Хронист: Но те още по-силно закрещяха и казаха:

Хор: „Да бъде разпнат!”

Хронист: Пилат, като видя, че нищо не помага, и се усилва смутнята, взе вода, та уми ръце пред народа и рече:

Лектор: „Невинен съм за кръвта на тоя праведник; вие му мислете.”

Хронист: И целият народ отговори и рече:

Хор: „Кръвта Му нека бъде върху нас и върху чедата ни.”

Хронист: Тогава им пусна Варава, а Исуса бичува и Го предаде на разпятие. След това войниците управителеви взеха Исуса в преторията, събраха срещу Него цялата чета войници и, като Го съблякоха, облякоха Му багреница; и сплетоха венец от тръни, наложиха Му го на главата и Му дадоха в дясната ръка тръст; и като застанаха пред Него на колене, присмиваха Му се и думаха:

Хор: „Радвай се, Царю Юдейски!”

Хронист: И след като заплюха, взеха тръста и Го биеха по главата. И след като Му се наприсмяха, съблякоха Му багреницата, облякоха Му неговите дрехи и Го поведоха на разпятие. А като излизаха, срещнаха един киринеец, на име Симон; него накараха да носи кръста Му. И като стигнаха на мястото, наричано Голгота, което значи: Лобно място, дадоха Му да пие оцет, смесен със злъчка; но Той вкуси и не иска да пие. А след като Го разпнаха, разделиха дрехите Му, хвърляйки жребие; за да се изпълни реченото от пророка: „Разделиха дрехите ми помежду си и за облеклото ми хвърлиха жребие”. И седяха, та Го пазеха там. И туриха над главата Му надпис, който показваше вината Му: „Този е Исус царят Юдейски.” Тогава бидоха разпнати с Него двама разбойници: единият отдясно, а другият отляво. А минувачите Го хулеха, като клатеха глава и думаха:

Хор: „Ти, който разрушаваш храма, и в три дни съзиждаш, спаси Себе си; ако си Син Божий, слез от кръста.”

Хронист: Също и първосвещениците заедно с книжниците и старейте и фарисеите се присмиваха и думаха:

Хор: „Други спаси, а Себе Си не може да спаси: ако Той е цар Израилев, нека сега слезе от кръста и ще повярваме в Него. Надяваше се на Бога, нека сега Го избави, ако Му е угоден; понеже бе казал: „Син Божий съм.”

Хронист: Също Го хулеха и разбойниците, разпнати с Него.

А от шестия час настана тъмнина по цялата земя до деветия час; А около деветия час Исус извика с висок глас:

Исус: „Или, Или, ламма Савахтани?”

Хронист: сиреч, „Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?” Някои от стоящите там, като чуха, казваха:

Хор: „Той вика Илия.”

Хронист: И веднага един от тях се затече, взе гъба, натопи я в оцет и, като я надяна на тръст, даваше Му да пие. Другите пък думаха:

Лектор: „Чакай, да видим, дали ще дойде Илия да Го избави.”

Хронист: А Исус, като извика пак с висок глас, изпусна дух.

(Тук се коленичи, и се пази кратко мълчание.)

И ето, храмовата завеса се раздра на две, от горе до долу; и земята се потресе; и скалите се разпукаха, и гробовете се разтвориха; и много тела на починали светии възкръснаха; и като излязоха из гробовете подир възкресението Му, влязоха в светия град и се явиха на мнозина. А стотникът и ония, които с него заедно пазеха Исуса, като видяха земетресението и всичко станало, твърде много се уплашиха и думаха:

Лектор: „Наистина Син Божий е бил този човек.”

Това е слово Господне.