Vyznesenie_c

ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ – Година С
ПЪРВО ЧЕТИВО
Както Го гледаха, Той се подигна.
Четене от деянията на Апостолите.           1,1-11
Първата книга, о, Теофиле, написах за всичко, що Исус начена да върши и учи до деня, когато се възнесе, като даде чрез Дух Свети заповеди на Апостолите, които бе избрал, на които и представи Себе Си жив след Своето страдание с много верни доказателства, като им се явяваше през четиридесет дена и говореше за царството Божие; и като се събираше с тях, Той им заповяда: да се не отделят от Йерусалим, а да чакат обещанието на Отца, „за което сте слушали, казва, от Мене. Защото Иван кръщава с вода, а вие не след много дни от днес ще бъдете кръстени с Дух Свети.”
Те, прочее, като се събраха, питаха Го, думайки: „В това ли време, Господи, възстановяваш царството Израилево?” А Той им отговори: „Не се пада вам да знаете времената или годините, които Отец е положил в Своя власт; но ще приемете сила, кога слезе върху ви Дух Свети; и ще Ми бъдете свидетели в Йерусалим и в цяла Юдея и Самария, и дори до край земя.”
И като рече това, както Го те гледаха, Той се подигна, и облак Го подзе изпред очите им. И докле гледаха към небето, когато се Той възнасяше, ето, застанаха пред тях двама мъже в бели дрехи и рекоха: „Мъже Галилейци, какво стоите и гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, ще дойде по същия начин, както Го видяхте да отива на небето.”
Това е Божие слово.
ОТПЕВЕН ПСАЛОМ
Пс 46,2-3.6-7.8-9 (О: 6)
Бог възлезе при възклицание, и Господ при тръбен звук.
Заплескайте с ръце, всички народи, възкликнете към Бога с радостен глас.
Защото Всевишният Господ е страшен, велик цар е над цялата земя.
Бог възлезе при възклицание, и Господ при тръбен звук.
Бог възлезе при възклицание, и Господ при тръбен звук. Пейте на нашия Бог, пейте; Пейте на нашия Цар, пейте.
Бог възлезе при възклицание, и Господ при тръбен звук.
Защото Бог е Царя на цялата земя, пейте разумно. Бог се възцари над народите, Бог седна на светия си престол.
Бог възлезе при възклицание, и Господ при тръбен звук.
ВТОРО ЧЕТИВО
Постави Го да седи от
 дясната Си страна на небесата.
Четене от посланието на Свети Павел Апостол до ефесяни.     1,17-23
Братя:
Бог на нашия Господ Исус Христос, Отец на славата, да ви даде дух на премъдрост и откровение, за да Го познаете; и да просвети очите на сърцето ви, та да познаете, в що се състои надеждата на тия, които са призвани от Него, какво е богатството на славното Негово наследство за светиите, и колко е безмерно величието на Неговата мощ в нас, които вярваме чрез действието на крепката Му сила. С тая сила Той действува в Христа, като Го възкреси от мъртвите и постави от дясната Си страна на небесата, по-горе от всяко началство и власт, сила и господство и от всяко име, с което именуват не само в тоя век, но и в бъдещия, и покори всичко под нозете Му и Го постави над всичко глава на Църквата, която е Негово тяло, пълнота на Тоя, която изпълнява всичко във всички.
Това е Божие слово.
АЛИЛУЯ       Мт 28,19.20
* Алилуя. * Идете и поучавайте всички народи, казва Господ; Аз съм с вас през всички дни до свършека на света.* Алилуя.
ЕВАНГЕЛИЕ
Докато ги благославяше, възнесе се на небето.
Четене от светото Евангелие според Лука.          24, 46-53
В онова време: Исус каза на учениците Си:
„Тъй е писано, и тъй трябваше Христос да пострада и да възкръсне от мъртвите на третия ден, и да бъде проповядвано в Негово име покаяние и опрощение на греховете у всички народи, начевайки от Йе­русалим. А вие сте свидетели за това.
И Аз ще изпратя обещанието на Отца Ми върху вас; а вие стойте в град Йерусалим, докле се облечете в сила отгоре.”
И ги изведе вън от Витания и, като дигна ръцете Си, благослови ги. И, както ги благославяше, отдели се от тях и се възнасяше на небето. Те Му се поклониха и се върнаха в Йерусалим с голяма радост, и бяха винаги в храма, като славеха и благославяха Бога. Амин.
Това е слово Господне.