WczwMD

Велики четвъртък
Молитва през деня
В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин.

Химн
1 Исусе, осъден от хора,
за правда, любов и благост,
смили се, Господи мили,
прости ни нашта измяна.

2 Исусе, разпнат на кръста
високо на хълма Голгота,
дай ни при Теб да останем,
когато дойдат страдания.

3 Исусе, в гроба положен
от Твоите верни братя,
мир и живот навеки
смъртта Ти нека ни носи.

4 Исусе, заклан Агнецо,
Който отне греховете,
Отец, Дух Свети и Тебе
ще славим с песен навеки. Амин.

Ант. Пред празник Пасха * Исус, знаейки, че е дошъл часът Му, / понеже бе възлюбил Своите, Той ги възлюби докрай.
Псалм 118 (119):65-72
ІХ (Тет)
Страданието е школа за изпълнение на Божията воля
Добро си сторил, Господи, на Твоя раб *
по Твоето слово.

Научи ме добре да разсъждавам и да познавам, *
защото вярвам на Твоите заповеди.

Преди моето страдание аз се заблуждавах; *
а сега пазя Твоето слово.

Благ и благодетелен си Ти Господи; *
научи ме на Твоите наредби.

Горделивите плетат лъжа против мене; *
но аз от все сърце ще пазя Твоите заповеди.

Затлъстя сърцето им като тлъстина; *
но аз се утешавам с Твоя закон.

Добре ми е, че пострадах, *
та да се науча на Твоите наредби.

Законът на Твоите уста е за мене по-добър *
от хиляда късове злато и сребро.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Псалм 55 (56):2-7. 9-14
Вяра в Божието слово
Този псалм показва страстите Христови. (св. Йероним)
Помилуй ме, Боже, защото човек иска да ме погълне; *
нападайки всеки ден, притеснява ме.

Моите врагове всеки ден търсят да ме погълнат, *
защото мнозина са, които въстават против мене, о Всевишний!

Кога съм в страх, *
на Тебе се уповавам.

При помощта на Бога ще възхваля Неговото слово; †
на Бога се уповавам, не се боя; *
какво ще ми стори плътта?

Всеки ден извъртат думите ми; *
всички техни помисли за мене са зло:

събират се, спотайват се, наблюдават петите ми, *
за да хванат душата ми.

У Тебе са изброени моите скитания; †
тури сълзите ми в съд при Тебе ‒ *
не са ли те в Твоята книга?

Враговете ми се връщат назад, колчем викна към Тебе; *
по това познавам, че Бог е с мене.

При помощта на Бога ще възхваля думите Му, *
при помощта на Господа ще възхваля словото Му.

На Бога се уповавам, не се боя; *
какво ще ми стори човек?

Върху мене лежат, Боже, оброците към Тебе; *
на Тебе ще въздам хвала;

защото Ти избави душата ми от смърт, †
очите ми ‒ от сълзи, па и нозете ми от препъване, *
за да ходя пред лицето Божие в светлината на живите.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Псалм 56 (57)
Утринната молитва на изтерзания
Този псалм възпява страстите Господни. (св. Августин)
Помилуй ме, Боже, помилуй ме, *
защото на Тебе се уповава душата ми

и в сянката на Твоите криле ще се скрия, *
докле преминат бедите.

Ще викна към Бога Всевишний, към Бога, *
Който ми прави добро.

Той ще прати от небесата и ще ме спаси; †
ще посрами онзи, който иска да ме погълне; *
Бог ще прати Своята милост и Своята истина.

Душата ми е всред лъвове; *
лежа всред ония, които пламък дишат, всред синовете човешки,

Чиито зъби са копия и стрели *
и чийто език е остър меч.

Бъди превъзнесен по-високо от небесата, Боже, *
и над цялата земя да бъде Твоята слава!

Приготвиха примка за нозете ми; *
душата ми отпадна;

изкопаха пред мене яма *
и сами паднаха в нея.

Готово е сърцето ми, Боже, †
готово е сърцето ми: *
ще пея и ще славя.

Дигни се, славо моя, †
дигни се, псалтире и гусло! *
Ще стана рано.

Ще Те славя, Господи, между народите, *
ще Те възпявам между племената,

Защото до небесата е голяма Твоята милост *
и до облаците – Твоята истина.

Бъди превъзнесен по-високо от небесата, Боже, *
и над цялата земя да бъде Твоята слава.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

Както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. Пред празник Пасха * Исус, знаейки, че е дошъл часът Му, / понеже бе възлюбил Своите, Той ги възлюби докрай.

Четене (Евр. 4:14-15)
Като имаме велик Първосвещеник, Който е преминал през небесата, Исуса, Сина Божий нека се държим о вероизповеданието. Защото ние имаме не такъв първосвещеник, който не би могъл да ни съчувствува в нашите немощи, а такъв, Който е изкушен като нас във всичко, освен в грях.

В. Той бе измъчван, но страдаше доброволно. Алилуя.
Вс. И уста Си не отваряше. Алилуя.

Молитва
Боже, Ти си спасението на онези, които Те обичат, Ти чрез смъртта на Твоя Син ни даде надеждата, че ще постигнем онова, в което вярваме, † умножи в нас даровете на Твоята благодат, * за да имаме дял в славата на Неговото възкресение. Който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух * през всички векове на вековете.