WczwN

Свето Пасхално Тридневие
на страданието и възкресението Господне
Велики четвъртък
Вечерня
Вечернята казват само онези, които не участват във вечерната Литургия на тайната вечеря.

В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин.

Химн
1 Ти си жив спомен за смъртта на Господ,
Хлябът си, който дава живот вечен,
в теб да намери душата ми гладна
храна, наслада, която насища.

2 Благи Исусе, със Тебе се храним,
с Твоята кръв от вините умий ме –
капка от нея е с чудната сила
целия свят от греха да избави.

3 Дай ми най-после пред Теб да застана,
с радост лице във лице да Те гледам,
свързан навеки със Твойте избрани,
Отца и Духа, и Тебе да славя. Амин.

Ант. 1. Христос, първороден измежду мъртвите * и Владетел на земните царе, / ни направи пред Бога и Своя Отец царе и свещеници.
Псалм 71 (72)
Царската власт на Месията
И като отвориха съкровищата си, принесоха Му дарове: злато, ливан и смирна. (Мат. 2:11)

І
Боже, дай на царя Твоето правосъдие *
и на царевия син Твоята правда,

за да съди праведно Твоите люде *
и Твоите бедни в съда;

планините да донесат мир на людете *
и хълмовете – правда;

да съди бедните от народа, +
да спаси синовете на сиромаха *
и да сломи потисника

и ще се боят от Тебе, докле пребъдва слънце и месечина, *
от рода в род.

Той ще слезе като дъжд върху покосена ливада, *
като капки, оросяващи земята;

в неговите дни ще процъфти праведникът *
и ще има изобилен мир, докле месечина трае;

той ще владее от море до море *
и от реката до краищата на земята;

пред него ще паднат жителите на пустините *
и враговете му прах ще лижат;

царете на Тарсис и островите данък ще му поднесат; *
царете на Арабия и Сава дарове ще му принесат;

и ще му се поклонят всички царе; *
ще му служат всички народи.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. 1. Христос, първороден измежду мъртвите * и Владетел на земните царе, / ни направи пред Бога и Своя Отец царе и свещеници.

Ант. 2. Господ ще избави бедния, стенещия * и угнетения, който няма помощник.

ІІ

Той ще избави бедния, стенещия *
и угнетения, който няма помощник.

Ще бъде милосърден към бедния и сиромаха *
и ще спаси душите на бедните;

от коварство и насилие ще избави душите им *
и скъпоценна ще бъде тяхната кръв пред очите му;

и той ще живее, и ще му дават арабийско злато, +
и ще се молят за него непрестанно, *
всеки ден ще го благославят;

ще има изобилие на жито по земята, навръх планините; +
плодовете му ще се вълнуват като гора ливанска *
и в градовете людете ще се размножат като трева по земята;

неговото име ще бъде благословено довека; *
докле слънце трае, ще се предава името му

и в него ще бъдат благословени всички земни племена, *
всички народи ще го облажават.

Благословен Господ Бог, Бог Израилев, *
Който едничък прави чудеса;

благословено името на славата Му довека +
и цяла земя да се изпълни с Неговата слава! *
Амин и амин.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. 2. Господ ще избави бедния, стенещия * и угнетения, който няма помощник.

Ант. 3. Нова заповед ви давам * да любите един другиго, / както ви възлюбих.

Песен
1 Кор. 13:1-8, 13

Истинската любов

Да говоря всички езици човешки и дори ангелски, *
щом любов нямам,

ще бъда мед, що звънти, *
или кимвал, що звека.

Да имам пророчески дар *
и да зная всички тайни,

да имам пълно знание за всички неща *
и такава силна вяра, че да мога и планини да преместям

щом любов нямам, *
нищо не съм.

И да раздам всичкия си имот, +
да предам тялото си на изгаряне, *
щом любов нямам, нищо не ме ползва.

Любовта е дълготърпелива, пълна с благост, +
любовта не завижда, любовта не се превъзнася, *
не се гордее,

не безчинства, не дири своето, *
не се сърди, зло не мисли,

на неправда не се радва, *
а се радва на истина;

всичко извинява, на всичко вярва, +
на всичко се надява, *
всичко претърпява.

Любовта никога не отпада, *
а другите дарби, ако са пророчества, ще престанат,

ако са езици, ще замлъкнат, *
ако са знание, ще изчезнат.

А сега остават тия три: вяра, надежда, любов; *
но по-голяма от тях е любовта.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. 3. Нова заповед ви давам * да любите един другиго, / както ви възлюбих.

Четене (Евр. 13:12-15)
Исус, за да освети човеците с кръвта Си, пострада вън от градските порти. И тъй, нека излизаме при Него отвън стана, носейки поруганието Му; защото тук нямаме постоянен град, но бъдещия търсим. Прочее, нека чрез Него непрестанно принасяме на Бога хвалебна жертва, сиреч плода на устните, които прославят името Му.

Респонсорий
В. Христос беше за нас послушен дори до смърт.
Вс. Христос беше за нас послушен дори до смърт.
В. Ето, наближи часът и Син Човеческий се предава.
Вс. Христос беше за нас послушен дори до смърт.

Ант. Когато ядяха, * Исус взе хляба и като благослови, преломи го / и раздаваше на учениците.
Песен на Дева Мария
Лука 1:46-55
Радостта на душата в Бога

Душата ми величае Господа, *
и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой,

задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; *
защото ето отсега ще ме облажават всички родове;

задето Силният ми стори велико нещо, *
и свето е името Му;

и Неговата милост е из рода в род *
за ония, които Му се боят;

Той показа сила с мишцата Си; *
разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си;

свали силни от престоли *
и въздигна смирени;

гладни изпълни с блага, *
а богати отпрати без нищо;

взе под закрила Израиля, Своя отрок, *
като си спомни милостта,

както говори на нашите отци, – *
към Авраама и семето му довека.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух.

Както беше в началото, сега и всякога, *
и вовеки веков. Амин.

Ант. към Песен на Мария Когато ядяха, * Исус взе хляба и като благослови, преломи го / и раздаваше на учениците.

Моления
Да величаем нашия Спасител, Който на Тайната вечеря, в нощта, когато беше предаден, поръча на Църквата да чества вечния спомен за Неговата смърт и възкресение. Да се молим и да Го призовем:
Освети народа, изкупен с Твоята кръв.

Изкупителю наш, стори чрез покаянието все по-тясно да се единим с Твоето страдание
— и да постигнем славата на възкресението.

Нека Твоята Майка, утешителка на наскърбените, да се грижи за нас,
— та и ние да можем да утешаваме намиращите се във всяка скръб с оная утеха, с която Бог утешава сами нас.

Помогни на верните в страданията си да бъдат участници в Твоето страдание
— и чрез себе си да явяват спасителното дело.

Господи, Ти понизи Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, и то смърт кръстна,
— дай на рабите Си дара на послушанието и търпението.

Дари на починалите хвалата на Твоето прославено тяло
— и стори един ден и ние да станем нейни съпричастници.

Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.

Молитва
Боже, Ти за Своя прослава и за спасение на човеците установи Христос за вечен Първосвещеник, + стори народът, който Той Ти придоби с кръвта Си, * от участието в Евхаристичното жертвоприношение да черпи от силата на Неговия кръст и възкресение. Чрез нашия Господ.