WndN

Вечерня
В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин. Алилуя.

Химн
1 На празника на Агнеца
в спасителни бели дрехи,
преминали през морето,
във чест на Христа да пеем.

2 Със тялото Си ни храни,
за нас висяло на кръста,
с кръвта Му сме напоени,
живеем вече за Бога.

3 Когато в нощта пасхална
отмина ни погубител,
тогава Господ премахна
властта на княза на мрака.

4 Христос е нашата Пасха,
начало на чиста правда,
невинен Агнец на Бога,
принесъл Себе Си в жертва.

5 О, колко безценна жертва,
която потъпка ада,
разчупи робски окови,
живот в изобилие даде.

6 Напуснал гроба, победно
Христос се връща от ада,
затворил там сатаната,
отваря за нас небето.

7 Христе, бъди за душата
пасхалната вечна радост
и нас, от Теб възкресени,
вземи във Своята свита.

8 Сияйни Господи, Тебе,
за нас умрял и възкръснал,
с Отца и Духа навеки
да славят всички спасени. Амин.

Ант. 1. Мария Магдалина и другата Мария дойдоха на гроба, * за да помажат погребаното тяло, / но не намериха Господа. / Алилуя.
Псалм 109 (110):1-5,7
Месията – цар и свещеник
Той трябва да царува, докато тури всички врагове под нозете Си. (1 Кор. 15:25)
Рече Господ Господу моему: *
Седи от дясната Ми страна,

докле туря Твоите врагове *
подножие на нозете Ти.

Жезъла на Твоята сила ще Ти прати Господ от Сион: *
владей между враговете Си.

В деня на Твоята сила +
народът Ти е готов със свето благолепие; *
из утроба преди денница Те родих.

Кле се Господ и няма да се разкае: *
Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков.

Господ е Тебе отдясно, *
Той в деня на гнева Си ще порази царете;

По пътя из поток ще пие *
и затова ще дигне високо глава.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. 1. Мария Магдалина и другата Мария дойдоха на гроба, * за да помажат погребаното тяло, / но не намериха Господа. / Алилуя.

Ант. 2. Приближете се и вижте мястото, * където Господ бе положен. / Алилуя.
Псалм 113 (114)
Излизането на Израил от Египет
Вие, които презряхте този свят, разберете, че и вие излязохте от Египет. (св. Августин)
Когато Израил излезе из Египет, *
домът Яковов – от другоплеменен народ,

Юда стана Божия светиня, *
Израил – Божие владение.

Морето видя и побягна; *
Йордан назад се върна.

Планините скачаха като овни *
и хълмовете – като агнета.

Какво ти е, море, че бягаш, *
и тебе, Йордане, че се назад върна!

Защо скачате, планини, като овни *
и вие, хълмове, като агнета?

Трепери, земьо, пред лицето на Господа, *
пред лицето на Бога Яковов,

Който превръща скалата във водно езеро *
и камъка – във воден извор.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. 2. Приближете се и вижте мястото, * където Господ бе положен. / Алилуя.

Ант. 3. Исус казва на жените: * Не бойте се; / идете и обадете на братята Ми / да идат в Галилея и там ще Ме видят. / Алилуя.
Песен Откр. 19:1в-2а, 5б, 7
Сватбата на Агнеца
Алилуя.
Спасение и слава, чест и сила на Господа, нашия Бог.*
(Вс. Алилуя)
Защото присъдите Му са истинни и праведни.
Вс. Алилуя (алилуя).

Алилуя.
Хвалете нашия Бог всички Негови раби *
(Вс. Алилуя)
и вие, които Му се боите, малки и големи.
Вс. Алилуя (алилуя).

Алилуя.
Защото се възцари Господ, Бог Вседържител, *
(Вс. Алилуя)
да се радваме и веселим и да Му въздадем слава.
Вс. Алилуя (алилуя).

Алилуя.
Защото дойде сватбата на Агнеца *
(Вс. Алилуя)
и жена Му се приготви.
Вс. Алилуя (алилуя).

Алилуя.
Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,
(Вс. Алилуя)
както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.
Вс. Алилуя (алилуя).

Ант. 3. Исус казва на жените: * Не бойте се; / идете и обадете на братята Ми / да идат в Галилея и там ще Ме видят. / Алилуя.

Четене (Евр. 10:12-14)
Исус, като принесе само една жертва за грехове, завинаги седна отдясно на Бога, очаквайки по-нататък, докле враговете Му бъдат турени подножие на нозете Му. Защото чрез едно само принасяне Той направи освещаваните съвършени завинаги.

Респонсорий
В. Този е денят, който е Господ сътворил. * Алилуя, алилуя.
Вс. Този е денят, който е Господ сътворил. * Алилуя, алилуя.
В. Да се възрадваме и да се развеселим в него.
Вс. Алилуя, алилуя.
В. Слава на Отца и Сина и Светия Дух.
Вс. Този е денят, който е Господ сътворил. * Алилуя, алилуя.

Ант. Вечерта в тоя ден, първи на седмицата, * когато вратата на къщата, дето се бяха събрали учениците Му, стояха заключени, / дойде Исус, застана посред и им казва: Мир вам!
Песен на Дева Мария Лука 1:46-55
Радостта на душата в Бога
Душата ми величае Господа, *
и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой,

задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; *
защото ето отсега ще ме облажават всички родове;

задето Силният ми стори велико нещо, *
и свето е името Му;

и Неговата милост е из рода в род *
за ония, които Му се боят;

Той показа сила с мишцата Си; *
разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си;

свали силни от престоли *
и въздигна смирени;

гладни изпълни с блага, *
а богати отпрати без нищо;

взе под закрила Израиля, Своя отрок, *
като си спомни милостта,

както говори на нашите отци, – *
към Авраама и семето му довека.

Слава на Отца и Сина *,
и Светия Дух.

Както беше в началото, сега и всякога, *
и вовеки веков. Амин.

Ант.  Вечерта в тоя ден, първи на седмицата, * когато вратата на къщата, дето се бяха събрали учениците Му, стояха заключени, / дойде Исус, застана посред и им казва: Мир вам!

Моления
С упование да молим Христа, Който умря, възкръсна и винаги се застъпва за нас:
Царю победоносецо, послушай ни.

Христе, Ти си светлина и спасение за всички народи,
разпали огъня на Светия Дух в нас, които възвестяваме Твоето възкресение.

Нека Израил да познае в Тебе очаквания Месия,
а цялата земя да се изпълни с познанието на Твоята слава.

Запази ни в общението с Твоите светци,
стори заедно с тях да отдъхнем от земните несгоди.

Ти победи нашия неприятел – смъртта, победи нейното вражеско господство в нас,
за да живеем за Теб – безсмъртния победител.

Христе, Спасителю, Ти, бидейки послушен дори до смърт, беше въздигнат отдясно на Отца,
допусни починалите в царството на славата.

Отче Наш, Който Си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото.

Молитва
Боже, Който на днешния ден победи смъртта чрез Твоя Син и ни отвори портите към вечния живот, + дай, молим Ти се, ние, които тържествено честваме Господнето възкресение, възобновени от Твоя Свети Дух, * да възкръснем за светлината на нов живот. Чрез нашия Господ.

В края на този молитвен час, ако има свещеник, той казва:

Идете си с мир. Алилуя, алилуя.
Вс. Благодарим на Бога. Алилуя, алилуя.