WponN

Велики Понеделник
ВЕЧЕРНЯ
В. + Боже, побързай да ме избавиш.
Вс. Господи, побързай да ми помогнеш.
Слава на Отца и Сина, и Светия Дух,
както беше в началото, сега и всякога,
и във веки веков. Амин. Алилуя.

Химн
1. Издига се царско знаме,
сияе кръстът във слава –
самият Творец на него
увисна в човешко тяло.

2. На него Исус, прободен
с острец бездушен и хладен,
изми от нас греховете
на кръв и вода в струите.

3. Дърво, обагрено с пурпур,
поело кръвта Христова,
ти бе избрано да носиш
святото тяло на Бога.

4. Блажени са твойте клони –
везни, които претеглят
за нас свещения откуп,
отнел трофея на ада.

5. а коленичим пред Кръста,
олтар за святата жертва –
умря на него Животът
със смърт живота да върне

6.О, Кръсте, благословен си,
едничка наша надеждо,
отнел си мощта на злото,
премахвай греха в душите.

7.О, Троице, спасение наше,
бъди прославена вечно,
изкупените чрез Кръста
със благодат укрепявай. Амин.

Ант. 1. Няма в Него ни изглед, нито величие; * ние Го видяхме / и в Него нямаше изглед, който да ни привлича към Него.
Псалм 44 (45)
Венчанието на царя
Ето, младоженецът иде, излизайте да го посрещнете. (Мат. 25:6)

І
Из сърцето ми се изля блага дума; +
аз говоря: Моята песен е за Царя; *
езикът ми е перо на бързописец.

Ти си най-прекрасният от синовете човечески; +
благодат се изля от Твоите уста; *
затова Бог Те е благословил навеки.

Препаши на бедро меча Си, о, Силний! *
Препаши се с Твоята слава и красота!

И в това Твое украшение побързай, седни в колесница +
заради истината, красотата и правдата, *
и Твоята десница ще Ти покаже чудни дела.

Остри са Твоите стрели, о, Силний, *
народите ще паднат пред Тебе, те са в сърцето на Царевите врагове.

Твоят престол, Боже, е вечен; *
жезълът на правотата е жезъл на Твоето царство.

Ти обикна правдата и намрази беззаконието, +
затова, Боже, Твоят Бог Те помаза с елей на радост *
повече от Твоите съучастници.

Всички Твои дрехи благоухаят на смирна, алой и касия; *
из чертози от слонова кост Те веселят.

Царски дъщери са между Твоите почетни; *
застана царица Теб отдясно в офирско злато.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. 1. Няма в Него ни изглед, нито величие; * ние Го видяхме / и в Него нямаше изглед, който да ни привлича към Него.

Ант. 2. Ще дам на Моя Раб дял между великите, * задето душата Си на смърт предаде.
ІІ
Чуй, дъще, и виж, наклони ухо *
и забрави твоя народ и дома на баща си.

И силно ще пожелае Царят твоята красота, *
защото Той е твой Господ и ти Му се поклони.

И дъщерята тирска с дарове, *
и най-богатите от народа ще умоляват лицето Ти.

Всичката слава на царската дъщеря е вътре: *
нейната дреха е със злато везана;

в изпъстрена дреха я довеждат при Царя; *
след нея водят при Тебе девици, нейни дружки,

довеждат ги с веселие и ликуване, *
влизат в Царевия чертог.

Вместо Твоите бащи ще бъдат Твоите синове; *
Ти ще ги туриш князе по цяла земя.

Ще направя да се помни Твоето име от рода в род; *
затова народите ще Те славят от века до века.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. 2. Ще дам на Моя Раб дял между великите, * задето душата Си на смърт предаде.

Ант. 3. Бог изпита Христа * като злато в огън.
Петр. 1:3-9
Христовото възкресение е основа на надеждата
Благословен да бъде Бог и Отец *
на нашия Господ Исус Христос,

Който по голямата Си милост +
чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите, *
ни възроди за жива надежда,

за наследство нетленно, чисто, що не увяхва, *
съхранено на небесата за вас,

които с Божия сила чрез вяра сте пазени за спасение, *
готово да се открие в последно време.

Затова радвайте се, макар сега и да поскърбите малко, *
ако е потребно, в различни изкушения,

та изпитаната ваша вяра +
да излезе по-драгоценна от нетрайното, *
макар и чрез огън изпитвано злато,

за похвала и чест, и слава, *
кога се яви Исус Христос,

Когото обичате, без да сте Го видели, *
и в Когото вярвайки сега, без да Го виждате,

радвате се с неизказана и преславна радост, *
като постигате края на вашата вяра – спасението на душите.

Слава на Отца и Сина, *
и Светия Дух,

както беше в началото, сега и всякога, *
и във веки веков. Амин.

Ант. 3. Бог изпита Христа * като злато в огън.

Четене Рим 5: 8 – 9
Бог доказва любовта Си към нас с това, че Христос умря за нас, още когато бяхме грешни. Затова много повече сега, след като сме се оправдали с кръвта Му, ще се спасим чрез Него от гнева.

Респонсорий
В. Покланяме Ти се, Христе. * И Те благославяме.
Вс. Покланяме Ти се.
В. Защото чрез светия Си кръст си изкупил света.
Вс. И Те благославяме.
В. Слава на Отца.
Вс. Покланяме Ти се.

Антифон към Песен на Мария Както Моисей издигна змията в пустинята, * тъй трябва да се издигне Син Човеческий, / та всеки, който вярва в Него, да не погине, / но да има живот вечен.
Песен на Дева Мария Лука 1:46-55
Радостта на душата в Бога
Душата ми величае Господа, *
и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой,

задето Той милостно погледна унизеността на рабинята Си; *
защото ето отсега ще ме облажават всички родове;

задето Силният ми стори велико нещо, *
и свето е името Му;

и Неговата милост е из рода в род *
за ония, които Му се боят;

Той показа сила с мишцата Си; *
разпръсна ония, които се гордеят с мислите на сърцето си;

свали силни от престоли *
и въздигна смирени;

гладни изпълни с блага, *
а богати отпрати без нищо;

взе под закрила Израиля, Своя отрок, *
като си спомни милостта, –

както говори на нашите отци, – *
към Авраама и семето му довека.

Слава на Отца и Сина *,
и Светия Дух.

Както беше в началото, сега и всякога, *
и вовеки веков. Амин.

Антифон към Песен на Мария Както Моисей издигна змията в пустинята, * тъй трябва да се издигне Син Човеческий, / та всеки, който вярва в Него, да не погине, / но да има живот вечен.

Моления
Да величаем Спасителя на човеците, Който отиде в Йерусалим, за да приеме близката смърт и така да влезе в славата Си. Смирено да Го молим:
Освети народа, изкупен с Твоята кръв.

Изкупителю наш, стори чрез покаянието все по-тясно да се единим с Твоето страдание
и да постигнем славата на възкресението.

Нека Твоята Майка, утешителка на наскърбените, да се грижи за нас,
та и ние да можем да утешаваме намиращите се във всяка скръб с оная утеха, с която Бог утешава сами нас.

Помогни на верните в страданията си да бъдат участници в Твоето страдание
и чрез себе си да явяват спасителното дело.

Господи, Ти понизи Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, и то смърт кръстна,
дай на рабите Си дара на послушанието и търпението.

Дари на починалите хвалата на Твоето прославено тяло
и стори един ден и ние да станем нейни съпричастници.

Отче наш.

Молитва
Всемогъщи Боже, поради нашата слабост падаме в грехове, + дай ни нов живот * чрез заслугите на страданието на Твоя Единороден Син. Който е Бог и с Тебе живее и царува в единство със Светия Дух * през всички векове на вековете.